خانه / راهنمای هرات / سایر معلومات / ادارات دولتی / ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت هرات

ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت هرات

 

ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت هرات

نام ریاست: تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت هرات

رئیس برحال: نجیب محمدی / اسد ۱۳۹۷

آدرس: چوک فرهنگ ( سینمای سابقه- ضلع جنوب شرقی چوک- جوار ریاست اطلاعات و فرهنگ

شماره های تماس:

آدرس ایمیل:

روسای پیشین اداره ترانسپورت:

الحاج عبدالباقی یوسفی/ قوس ۱۳۸۰، خوشحال فلاح

فعالیت های انجام یافته:

ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت هرات در مجموع در « ۱۳ » بندر ترانسپورتی از اسلام قلعه تا کرخ و از تورغندی تا شیندند به ارایه خدمات ترانسچورتی می چردازد  و بصورت ۲۴ ساعته مصروف انجام خدمت در راستای ارائه خدمات سالم ترانسپورتی در امر انتقال اموال و مسافرین محترم  می باشد.

این ریاست در حال حاضر در مرکز شهر هرات و در مربوطات ناحیه سوم موقعیت دارد.

 

اتحادیه های ترانسپورتی فعال در ولایت هرات

اتحادیه های باربری و فعال به مرکزیت ولایت هرات

شماره اتحادیه باربری مسئولین شرکت ها نمبر تلفن ملاحظات
۱ انصاری حاجی محمد عمر ۰۷۹۹۳۶۳۳۲۰
۲ روفی حاجی عبدالطیف ۰۷۰۰۴۰۴۴۲۲
۳ جامی حاجی غلام صدیق ۰۷۹۹۲۳۸۴۲۸
۴ خواجه ابدال ولی حاجی عبدالعزیز ۰۷۹۹۰۰۰۹۵۵
۵ غورماچ غلام حیدر ۰۷۹۹۰۱۹۴۶۰
۶ موفق محمد یونس ۰۷۰۰۴۵۱۳۰۴
۷ برادران سلیمانی حاجی محمد ناصر ۰۷۰۰۴۰۰۲۳۶ ۰۷۹۹۲۰۸۴۲۳
۸ هرات باستان عبدالعزیز ۰۷۰۰۴۰۴۱۴۹

اتحادیه های مسافربری به مرکزیت ولایت هرات

شماره اتحادیه مسافربری مسئولین شرکت ها نمبر تلفن ملاحظات
۱ میهن عبدالرشید ۰۷۰۰۴۰۹۳۱۹
۲ اتفاق حاجی عبدالروف ۰۷۹۹۴۳۲۳۵۰
۳ فرید جمشید خلیل احمد ۰۷۹۹۰۲۱۳۷۳
۴ سوری بس بریالی ۰۷۹۹۲۳۲۹۶۲
۵ رازی شهر سلطان احمد ۰۷۹۷۶۶۴۶۹۰

شرکت های ترانسپورتی فعال در ولایت هرات

شماره نام شرکت مسئولین شرکت ها نوع فعالیت سال نمبر جواز نمبر موبایل
باربر مسافربر تکسی رانی تاسیس
۱ السادات حاجی شعیب . هرات – ۱۳۸۲ D-22395 ۰۷۹۹۳۶۳۴۰۱
۲ نوروزی عبدالقادر . هرات – ۱۳۸۶ D-03-81 ۰۷۹۹۲۵۳۲۰۴
۳ صدیقی حاجی عبدالله . هرات – ۱۳۸۵ D-24838 ۰۷۹۹۲۲۰۹۴۰
۴ یوسفی حاجی جمال . هرات – ۱۳۸۲ D-4071 ۰۷۹۹۴۱۲۵۰۶
۵ آینده سازان محمد عارف . هرات – ۱۳۸۵ D-24166 ۰۷۰۰۴۵۳۰۳۸
۶ عاشق محمدی محمد هاشم . هرات – ۱۳۸۲ D-4501/4 ۰۷۹۹۳۳۲۶۷۴
۷ افغان – هرات عارف . هرات – ۱۳۸۶ D-03-62 ۰۷۹۹۸۶۸۰۱۱
۸ هری کاروان حاجی عبدالحمید . هرات – ۱۳۸۵ D-22331 ۰۷۹۷۲۱۲۲۰۳
۹ هرات ترابر طوس عبدالاحمد هرات – ۱۳۸۹ D-24345 ۰۷۰۰۴۵۱۱۵۰
۱۰ بیرون مرزی عارف عارف هرات – ۱۳۸۸ D-29730 ۰۷۹۹۸۶۸۰۱۱
۱۱ راه ابریشم رضوی عزیز الله امین پور هرات – ۱۳۸۷ D-03-162 ۰۷۷۱۰۳۱۵۵
۱۲ شرکت کاظمی فردین – تکسی رانی . . هرات – ۱۳۸۵ D-22451 ۰۷۰۳۵۱۶۹۲۵
۱۳ اسایش پیما حاجی محمد اسحق . . هرات – ۱۳۸۵ D-23490 ۰۹۹۳۳۱۷۳۱
۱۴ بهارستان عبدالسمیع . . هرات – ۱۳۸۵ D-23601 ۰۷۹۹۳۲۵۰۳۷
۱۵ طوفان صحرا حاجی جمعه خان . . هرات – ۱۳۸۴ D-27412 ۰۷۰۸۴۶۴۵۴۷
۱۶ عصمت نعیمی حاجی نبی . . هرات – ۱۳۸۸ D31746 ۰۷۰۷۰۰۰۰۲۸
۱۷ سرحدی جلیل احمد . . هرات – ۱۳۸۹ D-03-495 ۰۷۹۹۰۳۳۰۹۵
۱۸ جهان پیما محمد عمر . . هرات – ۱۳۸۷ D-27381 ۰۷۰۰۴۵۴۵۲۵
۱۹ سامع نورزائی احمد جاوید . . هرات – ۱۳۸۸ D-03-265 ۰۷۹۹۴۱۶۶۶۶
۲۰ نورسادات حاجی عبدالرحیم . . هرات – ۱۳۸۸ D-25777 ۰۷۹۹۱۸۸۶۷۶
۲۱ نوی ناصری حاجی محمد جاده بانک خون هرات – ۱۳۸۹ D-03-390 ۰۷۰۰۴۳۶۰۰۰
۲۲ شرکت برادران عظیمی عبدالرازق جاده ۶۴ متره هرات – ۱۳۹۰ D-03-6383 ۰۷۹۴۰۳۸۸۸۸
۲۳ شرکت باغدشت حاجی نیک بادغدشت هرات – ۱۳۹۰ D-03-332 ۰۷۹۹۲۴۴۰۰۱
۲۴ کهکشان فیضی نثار احمد شهر نو سوپر فیهم ما هرات – ۱۳۹۰ D-03-906 ۰۷۰۰۴۰۰۹۹۱
۲۵ افغان- کاروان محمد صدیق جاده ۶۴ متره هرات – ۱۳۹۰ D-40029 ۰۷۹۸۵۸۰۰۰۰
۲۶ سید امانی بصیر احمد جاده ۶۴ متره هرات – ۱۳۹۰ D-03-874 ۰۷۹۹۵۲۲۰۲۹
۲۷ خواجه غلطان ولی محمد احسان مارکت هراتی هرات – ۱۳۹۱ D-03-1272 ۰۷۰۰۷۰۵۰۸۰
۲۸ الجبیر نثار احمد مارکت هراتی هرات – ۱۳۹۱ D-03-881 ۰۷۹۹۵۴۲۱۳۱
۲۹ کابل کاروان هوتک محمد داود درب ملک هرات – ۱۳۹۱ D-03-1600 ۰۷۹۹۲۰۷۰۵۷
۳۰ مصطفی نورزی عبدالمنان تانک مولوی صاحب هرات – ۱۳۹۱ D-03-1637 ۰۷۹۵۷۹۵۸۵۰
۳۱ خواجه ابوالولید غلام محمد تانک مولوی صاحب هرات – ۱۳۹۱ D-03-339

نماینده گی های فعال ترانسچورتی در ولایت هرات

شماره نام نمایندگی نام نماینده مرکزیت نوع ترانسپورت موقعیت نمر موبایل
۱ پامیر محمود شاه خارج از ولایت باربری جاده بانک خون ۷۹۹۶۲۵۰۳۰
۲ فیروز اسد الله جاده بانک خون ۷۹۹۵۶۵۰۷۹
۳ بیدار محمد سلام جاده بانک خون ۷۹۹۵۲۹۹۶۲
۴ میرخیل وردک شاه ولی جاده بانک خون ۷۹۹۰۳۵۶۵۴
۵ بابه قچقار نور الله جاده بانک خون ۷۰۰۴۰۴۶۵۵
۶ اتفاق میربچه کوت منگول خان جاده بانک خون ۷۹۹۰۹۵۳۱۲
۷ حکیم سنائی عبدالبصیر جاده بهزاد ۷۹۹۲۰۸۳۳۶
۸ اتفاق بامیان اسماعیل درب ملک مدینه هوتل ۷۹۹۸۸۴۵۷۵
۹ صد یقی فرید احمد مقابل ترمینال ۷۹۷۱۲۸۴۶۱
۱۰ حعفر طیار میر احمد مقابل ترمینال ۷۹۹۳۸۴۴۱۰
۱۱ عباسی نادر شاه جاده بهزاد ۷۹۹۲۰۱۴۱۵
۱۲ میر زاده فضل احمد جاده بهزاد ۷۹۹۴۱۷۲۹۸
۱۳ هندوکش سید خان جاده بانک خون ۷۹۹۴۷۰۸۷۱
۱۴ کامه وال سید محمد خان جاده بانک خون ۷۹۹۲۵۷۲۱۸
۱۵ چهار یار محمد علی ۶۴ متر برج های صافی ۷۹۹۰۱۸۵۲۳
۱۶ اتفاق وردک محمد وزیر جاده بهزاد ۷۹۷۰۸۳۰۴۳
۱۷ فیروز زاده محمد موسی درب ملک ۷۹۹۱۰۵۲۲۸
۱۸ آزاد خیل عبدالحکیم جاده بانک خون ۷۹۹۳۸۶۷۶۴
۱۹ الله داد ذکریان
۲۰ بهادری اسماعیل شاه قندهار به منظور جلب ۷۹۹۱۴۰۰۰۰
۲۱ خوشحال
۲۲ افغان قبائل
۲۳ خوگیانی
۲۴ اتفاق سرحدی
۲۵ اتفاق جاغوری
۲۶ قطغن ترانسپورت
۲۷ میرخیل وردک
۲۸ نوی وردک
۲۹ اتحادیه سلطانی
۳۰ اتفاق گلبهار
۳۱ نوی فراه
۳۲ اتحادیه نورزائی
۳۳ نوی قادری
۳۴ مسکین یار
۳۵ شیگوال ترانسپورت
۳۶ کابل وال
۳۷ غور بندر

وزارت ترانسپورت مسئول تنظیم ترانسپورت هوایی و زمینی، عملیات در میدان‌های هوایی، خطوط بین‌المللی و سایر تصدی‌های دولتی که در معاملات ترانسپورتی ذیدخل‌اند، می‌باشد. در حال حاضر داود علی نجفی وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان می‌باشد.

فعلاً تمرکز اصلی روی تقویت توانایی های تنظیم کننده و نظارتی و بهبود زیربنای ترانسپورت افغانستان می‌باشد.

از آنجائیکه انکشاف سکتور ترانسپورت در بهبود رفاه مردم عادی از اهمیت خاص برخوردار بوده همچنان تاثیرات مثبت در اقتصاد افغانستان دارد. از همه مهمتر رشد اقتصاد متوازن را در سرتا سر کشور بهبود بخشیده همچنان تسهیل روند تجارت، افزایش عواید دولت، ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری شخصی، بهبود مصئونیت، امنیت، اعتبار و مؤثریت ترانسپورت هوایی را فراهم می‌سازد

هوانوردی

سکتور هوانوردی ملکی نقطه عطف تلاش‌های بازسازی در افغانستان است. وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی در همکاری با مراجع ذیل کار می‌کند: همکاران بین‌المللی و دونرها برای احیای مجدد، تنظیم و اداره میادین هوایی افغان.

این پروسه به واگذاری صلاحیت و مسئولیت میادین هوایی از نیروهای حافظ صلح بین‌المللی به دولت افغانستان- وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی می‌انجامد.[۳]

ترانسپورت جاده

وزارت ترانسپورت در برابر ستراتیژی و پلانگذاری هوایی، جاده و خط آهن ترانسپورتی مسئول است. مسئولیت های ترانسپورت جاده میان وزارت‌های ترانسپورت و هوانوردی ملکی، فوائد عامه و وزارت امور داخله تقسیم شده است. وظایف که توسط وزارت ترانستپورت و هوانوردی ملکی در عرصه ترانسپورت جاده انجام می‌گردد شامل موارد ذیل میگردد:

  • خدمات ترانسپورتی، شامل خدمات انتقال از سرک و فعالیت‌های ترانسپورتی توسط بس می‌گردد؛
  • قوانین ترانسپورتی که توسط سکتور خصوصی دیپارتمنت وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی انجام می‌آبد.

ریل

در حال حاضر در افغانستان خط آهن فعال وجود ندارد اما پلان ساخت آن در آینده وجود دارد. ایجاد خط آهن یک ابتکار مهم به دلایل مختلف است. خط آهن می‌تواند برای اقتصاد افغانستان مفید واقع شود، به دلیل اینکه خط آهن باعث رشد تجارت می‌گردد و فرصت های کاری را فراهم می‌سازد. و همچنان اثر مثبتی بالای روابط با کشورهای همسایه در منطقه دارد.

درباره admin

مطلب پیشنهادی

ادارۀ خط آهن هرات

افغانستان کشوریست محاط به خشکه، با انقطاع ترانسپورتی – ترانزیتی میان کشور های آسیای میانه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.