نواحی شهری

ناحیه پانزدهم شهر هرات

نیم نگاهی به ناحیه پانزدهم شهر هرات ناحیه پانزدهم از لحاظ موقعیت شهری در شمال شرقی شهر  هرات قرار دارد و از شمال در جوار سلسله جبال سفید کوه و  از جنوب با ناحیه یازدهم همجوار می باشد. از جانب شرق به کاریز عاشق محمدی منتهی می‌شود و در غرب، …

ادامه مطلب

ناحیه چهاردهم شهر هرات

ناحیه چهاردهم هرات در یک نگاه ناحیه چهاردهم از لحاظ موقعیت شهری در غرب شهر  هرات قرار دارد و از شمال در همسایگی بازار عراق حد فاصل با ناحیه هفتم و  از جنوب در مجاورت جاده پائین آب حد فاصل با ناحیه دهم قرار دارد. از شرق از چهار سوق …

ادامه مطلب

ناحیه سیزدهم شهر هرات

نیم نگاهی به ناحیه سیزدهم شهر هرات ناحیه سیزدهم از لحاظ موقعیت شهری در شمال غربی شهر هرات قرار دارد و به عبارتی شمالی ترین و غربی ترین نقطه‌ی شهر هرات به حساب می آید و از شمال و شمال شرق به دامنه ارتفاعات سلسله جبل سفید کوه می رسد  …

ادامه مطلب

ناحیه دوازدهم شهر هرات

ناحیه دوازدهم هرات از لحاظ موقعیت شهری در شمال هرات قرار دارد و از شمال غرب در همسایه گی ناحیه سیزدهم و  از جنوب در مجاورت ناحیه نهم قرار دارد. از شرق به ناحیه پنحم منتهی می‌شود و در شمال ارتفاعات فیروز کوه آن را محدود می‌کند. این ناحیه ساحات …

ادامه مطلب

ناحیه یازدهم شهر هرات

ناحیه یازدهم یکی از مناطق تازه تاسیس در شهر هرات است. این ناحیه در جنوب شاهراه هرات- شیدایی قرار دارد. ناحیه یازدهم از شمال به ناحیه پانزدهم، از جنوب به قریه جات ولسوالی انجیل ، از شرق به رودخانه هریرود و از غرب به نحیه ششم شهر هرات محدود می‌شود. …

ادامه مطلب

ناحیه دهم شهر هرات

نیم نگاهی به ناحیه دهم شهر هرات براساس تحقیقات میدانی همکاران فرهنگسرای دوربین ——————————————————————– ناحیه دهم در جنوب غربی شهر هرات  واقع شده است. این منطقه با وسعتی نزدیک به 8 کیلومترمربع بیشترین جمعیت در خود جای داده است و یکی از مناطق محرم، حاشیه نشین و غیر معیاری شهر هرات است، …

ادامه مطلب

ناحیه نهم شهر هرات

نیم نگاهی به ناحیه نهم شهر هرات براساس تحقیقات میدانی همکاران فرهنگسرای دوربین ——————————————————————– ناحیه نهم  که از آن به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مناطق شهر هرات نام برده می‌شود، در شمال شرقی شهر واقع شده است و از لحاظ موقعیت شهری با نواحی پنجم، هفتم و یازدهم همجوار است. …

ادامه مطلب

ناحیه هشتم شهر هرات

نیم نگاهی به ناحیه هشتم شهر هرات براساس تحقیقات میدانی همکاران فرهنگسرای دوربین ——————————————————————– ناحیه هشتم در بخش شرقی شهر هرات قراردارد و با مناطق ششم، اول و یازدهم هم مرز می‌باشد. این ناحیه از شمال به سلسله کوه های سفید کوه از شرق به ناحیه پانزدهم، از جنوب به …

ادامه مطلب

ناحیه هفتم شهر هرات

ناحیه هفتم در یک نگاه براساس تحقیقات میدانی همکاران فرهنگسرای دوربین ——————————————————————– ناحیه هفتم شهر هرات در ضلع شمال غربی شهر قدیم واقع شده و دارای مساحتی در حدود 10 کیلو متر مربع است. این ناحیه از شمال به ناحیه پنجم و نهم، از غرب به ناحیه چهار دهم، از …

ادامه مطلب

ناحیه ششم شهر هرات

نیم نگاهی به ناحیه ششم شهر هرات براساس تحقیقات میدانی همکاران فرهنگسرای دوربین ——————————————————————– ناحیه ششم  در شرق شهر هرات واقع است و از لحاظ موقعیت جغرافیای شهری از شمال در همسایگی ناحیه هشتم  و از جنوب به قریه کبابیان و رود خانه کار و بار قرار دارد. از  غرب به …

ادامه مطلب