رقص و اتن

اتن ملی

اتن ملی رقص های ملی در اکثر کشور های جهان به مشاهده میرسد و در افغانستان (اتن) به عنوان رقص ملی ما اجرا می شود که این رقص همواره درایام سرور – جشن های استقلال – روز های ملی – در میله های عنعنوی نوروز باستانی و زمانی حین فتوحات …

ادامه مطلب