تاریخنامه هرات

چهار باغ هرات؛ باغسرا و دارالحکومه ویران شده

چهار باغ هرات؛ باغسرا و دارالحکومه ویران شده نوشته: نوراحمد کریمی قرن نهم هجري از لحاظ پيشرفتهاي علمي، ادبي و صنعتي از اهمیت خاصی نسبت به سایر دوره های تاریخی در این دیار برخوردار است. در این قرن هنرهاي زيبا به اوج ترقي رسيد. اميرزادگان تيموري که عاشق هنر بودند …

ادامه مطلب

هرات در عهد طاهریان

هرات در عهد طاهریان یکی دیگر از چهار ربع بزرگ خراسان هرات است. بناي این شهر را نیز به روایت افسانه اي به طهمورث نسبت می دهند. 92رونق این شهر قبل از اسلام قابل توجه بوده است. ابن خردادبه شاه هرات، پوشنگ و بادغیس را »برازان« نامیده است. 93در بعد …

ادامه مطلب