نهاد های فرهنگی

کتابخانه عامه هرات

کتابخانه عامه هرات مدیر برحال:جبیب الرحمن میرزایی/ 0799185758 آدرس: چوک گلها، شمال پارک فرهنگ این کتابخانه در سال 1346 خورشیدی تاسیس شده و ساختمان کنونی آن در پهلوی تیاتر هرات در مقابل حوض سینما واقع است در برج عقرب 1372 از کتابخانه مزبور دیدن کرده و بخشهای آتی را مشاهده …

ادامه مطلب

انجمن ناظم هروی

انجمن ناظم هروی نام انجمن: انجمن ناظم هروی بنیان گذار: استاد فدا علی هروی رئیس برحال: روح الامین امینی در سال 1372 انجمن شعرای مهاجر به شهر هرات انتقال پیدا کرد و جلسات درس نقد و شعر خوانی در منزل استاد فدایی دایر میشد . پس از سقوط طالبان انجمن …

ادامه مطلب

انجمن دوستداران سخن

انجمن دوستداران سخن در برج سنبله 1352 این انجمن به ریاست استاد برات علی فدایی در شهر هرات تاسیس شد . اعضای آن عبارت بودند از محمد ناصر کفاش ، نورالله وثوق ، محمدظاهر رستمی ، شیخ غلام محمد روحانی ، آقای ناهض ، حاجی شیخ حسن وثیقی ، محمد …

ادامه مطلب

انجمن ادبی هرات

انجمن ادبی هرات نام انجمن: انجمن ادبی هرات رئیس بر حال: محمد داود منیر آدرس: چوک گلها، مقابل پارک فرهنگ، جوار کتابخانه عامه در سال 1310 تعدادی از هنرمندان و فرهنگیان هراتی به تشکیل انجمن ادبی هرات مبادرت ورزیدند . نام موسسان و گردانندگان ان در بدو تاسیس از این …

ادامه مطلب