شرکت های تجارتی

شرکت سهامی پخته هرات

شرکت سهامی پخته هرات در تعمیری بنام هوتل موفق در شمال شرقی چوک گلها که از جایداد های همین شرکت است، موقعیت دارد. این شرکت در اوایل دهه 50 مطابق با 1960 میلادی با سرمایه گذاری تعدادی از تجار ملی ، جمعی از مردم و با اشتراک 13 فیصدی ادارات …

ادامه مطلب