مکاتب

مدرسه جامع غیاثیه

مدرسه جامع عیاثیه   ریشه های  اصلی این مدرسه را باید در اعماق تاریخ هرات باستانی جستجو کرد . چنانکه از شواهد تاریخی پیداست ، مسجد جامع هرات از قرن اول هجری در سگاهی داشته که در آن عالمان و عارفان بزرگی به تدریس و اشاعه علوم اسلامی می پرداختند …

ادامه مطلب