پ

پیام مهر

نام نشریه: پیام مهر صاحب امتیاز: مجتمع فرهنگی و قرآنی کوثر مدیر مسئول: محمد نبی خلیلی نوعیت: گاهنامه  موضوع: اجتماعی، فرهنگی، دینی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات – مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۹۵۳۸۷۷۳ آدرس دفتر: هرات ، شهرک جرئیل وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

پیک شادی

نام نشریه: پیک شادی صاحب امتیاز: ماهنامه دوربین  مدیر مسئول: نوراحمد کریمی نوعیت: ماهنامه  موضوع: فرهنگی، اجتماعی و ورزشی زبان: دری تاریخ چاپ: سنبله ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ آدرس دفتر: هرات، سه راهی آب بخش بادمرغان وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ …

ادامه مطلب

پیگام نور

نام نشریه: پیگام نور صاحب امتیاز: لیسه عالی گوهر شاد  مدیر مسئول: فاطمه عزیزی نوعیت: ماهنامه  موضوع: علمی، فرهنگی و  اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: سرطان ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۶۹۲۳ آدرس دفتر: هرات، لیسه گوهرشاد وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی مجله پیگام نور …

ادامه مطلب

پیغام نجات

اسم نشریه: پیغام نجات صاحب امتیاز: شرکت لایبرتی کاپوریشن  مدیر مسئول: عبدالرحیم مباحث نوعیت: ماهنامه  موضوع: سیاسی، فرهنگی و  اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۹۰۳۲۸۵۹ آدرس دفتر: هرات،  سرک ۶۴ متره، شمال سرک وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی …

ادامه مطلب

پیشه وران

نام نشریه: پیشه وران صاحب امتیاز: اتحادیه صنفی پیشه وران مدیر مسئول:  حسین علی علی زاده نوعیت: ماهنامه  موضوع: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۹۱۵۳۱۳۲ آدرس دفتر: هرات، جاده بدیل مناره ها آدرس ایمیل: alizadah2008@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت …

ادامه مطلب

پیامک

نام نشریه: پیامک صاحب امتیاز: مجله دوربین مدیر مسئول: نوراحمد کریمی نوعیت: ویژه نامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زبان: دری  تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۷  محل چاپ: هرات- مهرحبیب شماره تماس: ۲۲۱۰۹۳ آدرس دفتر: خیابان نوایی ( سی متره سابقه) فرهنگسرای دوربین وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ …

ادامه مطلب

پیام همبستگی

نام نشریه: پیام همبستگی صاحب امتیاز: شورای همبستگی ولایت هرات مدیر مسئول: عبدالرزاق حنیف نوعیت: ماهنامه  موضوع: فرهنگی،  اجتماعی و ادبی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۴ قوس ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۵۰۱۸۶ آدرس دفتر: جوار  زیارت خواجه محمد تاکی (رح) وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

پیام هریوا

نام نشریه: پیام هریوا موسس: خلیل الله فائز تیموری  مدیر مسئول: خلیل الله فائز تیموری نوعیت: ماهنامه  موضوع: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۰۰۴۶۷۷۵۷ آدرس دفتر: هرات- جاده مخابرات- مقابل کنسولگری ترکمنستان harewapayam@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

پیام معلم

نام نشریه: پیام معلم صاحب امتیاز: اتحادیه صنفی معلمان هرات  مدیر مسئول: نذیراحمد روشن نوعیت: ماهنامه  موضوع: فرهنگی، اجتماعی و ادبی زبان: دری تاریخ تاسی: جوزا ۱۳۸۳ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۲۲۳۱۵۴ آدرس دفتر: هرات، لیسه مسلکی زراعت- دفتر اتحادیه وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ …

ادامه مطلب

پیام محیط زیست

نام نشریه: پیام محیط زیست صاحب امتیاز: ریاست محیط زیست  اولین مدیر مسئول: عبدالقیوم افغان نوعیت: ماهنامه  موضوع: تخصصی، فرهنگی و اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: جدی ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۴۴۴۲۰۰ آدرس دفتر: هرات، مجتمع اداری ولایت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ …

ادامه مطلب