ی

يادواره شهداء

نام نشریه:  صاحب امتیاز: موسسه دوربين مدیر مسئول: نوراحمد كريمي نوعیت: گاهنامه موضوع: سالروز شهادت ميرويس صادق زبان: دري تاریخ تاسیس: حمل 1392 محل چاپ: هرات، مهر حبيب شماره تماس: 0796999360 محل پخش: هرات، جواركتابخانه عامه  

ادامه مطلب