ی

یادواره شهداء

نام نشریه:  صاحب امتیاز: موسسه دوربین مدیر مسئول: نوراحمد کریمی نوعیت: گاهنامه موضوع: سالروز شهادت میرویس صادق زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۹۲ محل چاپ: هرات، مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ محل پخش: هرات، جوارکتابخانه عامه  

ادامه مطلب