نمایشنامه

پشیمانی بعد از عصبانیت

زني جوان كه سراپايش با باند هاي سفيد پوشيده شده بود، از چند روز بدينسو در بستر شفاخانه به سر مي برد. او  قرباني زندگي خشنوت باري بود كه از همان طفوليت برايش رقم خورده بود. او اينگونه حكايت زندگي اش را با خبرنگار ما در ميان گذاشت: نمی دانم …

ادامه مطلب