ف-ق-ک-گ

فوتبال

اسم نشریه: فوتبال صاحب امتیاز: مجله رویش مدیر مسئول: داکتر محمد نیسم سها نوعیت: هفته نامه موضوع: مختص ورزش فوتبال زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات  شماره تماس: ۰۷۹۹۳۵۳۸۴۴ وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریۀ فوتبال اولین مجلۀ اختصاصی فوتبال …

ادامه مطلب

کلیک

اسم نشریه: کلیک صاحب امتیاز: گروپ تبلیغاتی کلیک مدیر مسئول: ندارد نوعیت: گاهنامه موضوع: تبلیغاتی زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۹۲ محل چاپ: هرات شماره تماس:  ۰۷۹۱۷۰۰۰۵۰ آدرس ایمیل: Magazine.skg@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه کلیک نشریه کلیک، یک نشریه تبلیغاتی بوده …

ادامه مطلب

فریاد

نام نشریه: فریاد موسس: علامه سلجوقی صاحب امتیاز: امریت معارف وقت نوعیت: هفته نامه موضوع: فرهنگی و اجتماعی زبان: دری سال تاسیس: ۱۲۹۸ محل  چاپ: هرات- مطبعه دولتی آدرس دفتر: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه فریاد علامه صلاح الدین سلجوقی ( …

ادامه مطلب

فراسو

نام نشریه: فراسو موسس: مونسه حسن مدیر مسئول:  محمد اسحاق جوان نوعیت: دو هفته نامه موضوع: فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی زبان: دری تاریخ تاسیس: میزان ۱۳۸۲ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۹۲۰۰۷۸۲ آدرس دفتر: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه فراسو داکتر اسحاق …

ادامه مطلب

فن آوران

نام نشریه: فن آوران صاحب امتیاز: آمریت تعلیمات تخنیکی و مسلکی  مدیر مسئول: انجینیر بصیراحمد حازم نوعیت: فصل نامه موضوع: علمی، تخصصی، هنری، ادبی زبان: دری سال تاسیس: تابستان ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۵۴۹۷۳۷۴ آدرس دفتر: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ …

ادامه مطلب

فانوس

نام نشریه: فانوس صاحب امتیاز: لیسه نسوان تجربوی  مدیر مسئول: شیما حلیمی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی و اجتماعی زبان: دری سال تاسیس: قوس ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۲۳۱۲۲۷ آدرس دفتر: هرات، جاده باغ آزادی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی …

ادامه مطلب

فروغ هدایت

نام نشریه: فروغ هرایت صاحب امتیاز: مجمع دعوت و ارشاد مدیر مسئول:  مولوی نظر محمد شفیق نوعیت: ماهنامه موضوع: دینی، علمی، فرهنگی و عرفانی زبان: دری سال تاسیس: میزان ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۵۳۲۸۵۹۹ آدرس دفتر: هرات، مسجد بابای برق  وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین …

ادامه مطلب

فردای سبز

نام نشریه: فردای سبز موسس: محمد جواد پناهی مدیر مسئول:  محمد جواد پناهی نوعیت: ماهنامه موضوع:  ( علمی،تحقیقاتی و تحلیلی) زبان: دری سال تاسیس: حوت ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۰۱۶۸ آدرس دفتر:  هرات آدرس ایمیل: fardayesabz2008@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی ماهنامه فردای سیز، …

ادامه مطلب

قرآن

نام نشریه: قرآن مو سس: قاری عبدالرحیم شریفی مدیر مسئول:  قاری عبدالرحیم شریفی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی و اجتماعی زبان: دری سال تاسیس: تابستان جدی ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات- توانا شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۲۳۹۹ آدرس دفتر: هرات، سرک هاشمی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه …

ادامه مطلب

کنکاش

نام نشریه: کنکاش موسس: عزیزالله حکیمی مدیر مسئول: عزیزالله حکیمی نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعی، علمی و فرهنگی زبان: دری سال تاسیس: عقرب ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات- مطبعه آریا شماره تماس: ۲۲۶۴۰۵ آدرس دفتر: هرات، جاده شمالی مسجد جامع شریف آدرس ایمیل: kankaassk@yahoo.com ضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب