خانه / تاریخ / اسناد تاریخی

اسناد تاریخی

کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ افغانستان و روزنامه اطلاعات ایران آن زمان ( ۳ )

قسمت سوم ( ن.ک مرور وقایع و تحولات کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ افغانستان در میان مطبوعات خارجی، شاید بخشی از زوایای تاریک و ناگفته های این رویداد مهم تاریخی را آشکار کرده بتواند. زیرا کودتای چپی ها در افغانستان در سال ۱۳۵۷یکی از مهمترین رویدادهای نیمه دوم قرن بیستم در …

ادامه مطلب

کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ افغانستان و روزنامه اطلاعات ایران آن زمان ( ۲ )

قسمت دوم ن.ک روزنامه اطلاعات: شنبه / ۹ ماه ثور ۱۳۵۷ مطبوعات  چاپی به عنوان اسناد مکتوب، مسائل فراوان و مهم تاریخی، سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان را در سینه دارند. در همین خصوص نشریات چاپی ایران که از همسایگان هم کیش و هم زبان با کشور ما افغانستان …

ادامه مطلب

کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ افغانستان و روزنامه اطلاعات ایران آن زمان

روزنامه های ایران از جمله کیهان  و اطلاعات در چهل و دو سال قبل نقش بسیار مهم تری نسبت به اکنون در انعکاس تحولات افغانستان ایفا می نمودند. چنانچه شاید بتوان خبر کودتای خلق و پرچم در افغانستان را مهمترین خبر منطقه در آغاز سال ۱۳۵۷ در مطبوعات ایران خواند. …

ادامه مطلب

نگاهی به آخرین و اولین شماره های روزنامه اتفاق اسلام در قبل و بعد از تشکیل حکومت مجاهدین در هرات-۱۳۷۱

 نگاهی به آخرین و اولین شماره های روزنامه اتفاق اسلام در قبل و بعد از تشکیل حکومت مجاهدین در هرات-۱۳۷۱ نوشته: نوراحمد کریمی با شروع سال ۱۳۷۱ خورشیدی، هرات شاهد تحولات چشمگیر در عرصه سیاسی و نظامی بود که البته بعضاً نشانه های آن  در تنها روزنامه این شهر و دیار …

ادامه مطلب

ابدات عصر تیموری افغانستان

ابدات عصر تیموری افغانستان   نـویـسنـده: رابرت بایرن Robert Bayern متـرجـم: احــمـد عـلـی کـھـزاد اقتباس و ترجمه از کتاب »سومین کنگرۀ بین المللی آرت و باستان شناسی ایرانی«، لیننگراد، ۱۹۳۵ ۱۳۲۲ ابدات دوره ھای اسلامی که در خاک افغانستان دیده میشود از نقطۀ نظر تاریخ از قرن یازده تا قرن …

ادامه مطلب