اسامی کتب شاعران، نویسندگان و مولفین معاصر هراتی

نتیجه تصویری برای رونمایی کتاب ضیاء الحق سخا

در طول یک قرن گذشته شاعران و نویسندگان صاحب نام فراوانی در ولایت هرات ارز اندام نمودند و آثار گرانقدری به طبع رسانده اند که اینک فرهنگسرای دوربین به جمع آوری و مراقبت از این ارزش های فرهنگی و ادبی با تاسیس کتابخانه تخصصی مولفین هراتی پرداخته است. دور از جذابیت نخواهد بود که عناوین پاره ای از این کتب به همراه اسامی مولین و تاریخ نشر آنها در این قسمت از وب سایت دوربین گرفته شود.

تیراژتاریخ چاپمحل چاپناشرموضوعنام کتابنام نویسندهشماره
۵۰۰۱۳۹۵هراتقدستاریخیتاریخ معاطر افغانستانآقا محمد شهیم 
۲۰۰۰۱۳۸۴هراتفاروقیشعرنوای بادغیسابوبکر محزون 
۲۰۰۰۱۳۹۵هراتمهر حبیبعلمیمایکروسافت ورداحسان الله خرم 
۱۰۰۰۱۳۹۰اسلمی-هراتحیرتشعراز حیا مگذراحمد صدیق حیا 
۵۰۰۰۱۳۸۴هراتمطبعه دولتیتحقیقیلاله بهاراحمد ضیاء حافظی 
۲۰۰۰۱۳۹۲کابلشبیرشعراشتباه مشترکاحمد ضیاء رفعت 
۲۰۰۰۱۳۸۶شعربنیاد مسعودشعربن بست  
۱۰۰۰۱۳۹۰کابلمطبعه فچرمنظومکاروان سوی هری  
۱۰۰۰۱۳۷۳ایرانتوسشعرهمان یوسف همان بازار  
۵۰۰۱۳۹۶هراتانتشارات قدسسیاستمبانی علم سیاستاحمد فواد صدیقی 
۱۰۰۰۱۳۹۱اسلمیفرهاد مجیدیکودکانهفت داستاناحمد مختار بهره 
۲۰۰۰۱۳۷۳ایران مقاومتنامواره قاپد شهید افضلیازدع.عهید 
۵۰۰۱۳۹۶سروش- هراتتالیف موفق الدین…طبی(تصحیح)البنیه عن حقایق الادویه…اسیر هروی 
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتمطبعه دولتیشعرانبنچه گیاهان دارویی  
۵۰۰۱۳۹۶هراتسروشمقالاتتاریخ ادبیات مهاجرت  
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتستاره نقره ییمنظومچهار بیتی های محلی  
۵۰۰۱۳۹۶هراتسروش (چاپ دوم)منظومچهار بیتی های محلی  
۱۰۰۰۱۳۸۵هراتتوانامنظومداستان منظوم هراتی  
۱۰۰۰۱۳۷۲مشهد-ایرانجواد بناییمقالاتشاعر کتیبه ها  
  هراتتوانازندگینامهشاعر موج ها  
۵۰۰۱۳۹۶هراتسروشتحقیقکج کل نیستان  
     مچم ( دو جلد)   
۳۲۰۰۱۳۸۱هراتبرج خاکسترتحقیقیمولانا بنایی هروی  
10001393هراتتوانادینیدرد و دوای جامعهامیر محمد حقانی 
۲۰۰۰۱۳۸۱مشهد- ایرانموسسه خیریه امام جوادشعرچامه ها و چکامه هابرات علی فدایی 
۱۰۰۰۱۳۸۸مهر حبیب -هراتفدایی هرویت.منظومراه روشن  
۱۰۰۰۱۳۹۱مشهد- ایرانموسسه خیریه امام جوادشعرگنج در ویرانه  
۱۰۰۰۱۳۹۲هراتانتشارات قدسداستانمادر فریاد خاموشبصیراحمد جویا 
۲۰۰۰۱۳۸۴هراتتواناتحقیقیتذکره زرنگاربهاءالدین بها تیموری 
۱۰۰۰۱۳۸۰مسکو شعرآسمان دریاپرویز آرزو 
۳۰۰۰۱۳۷۶مشهد -ایرانانتشارات ترانهشعرآواز آیینه  
۱۰۰۰۱۳۹۲هرات جغرافیابا سرزمین نورستان آشنا شویدجلال الدین صدیقی 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتنشر اسلمیادبینامدار ترین شعرای غربجلیل الرحمن مهندس زاده 
۲۰۰۰۱۳۹۴هراتاسلمیدینیپناه گاه فقیرجمال الدین هروی 
۱۰۰۰۱۳۹۳ انتشارات قلمداستانتاوه سنگحامد رشید مهری 
۱۰۰۰۱۳۸۸هراتمهر حبیبشعرهمه حرف های منحبیب الرحمن پدرام 
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتچاپخانه قدستحقیقیآثار غوریانحمیدالله کامگار 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتانتشارات قدستاریخیتاریخنامه فوشنج  
۵۰۰۱۳۹۶هراتتواناشعرمروارید سخنخواجه حفیظ الله جلیس 
10001396ستاره نقره ایخانه ی شعر جوانتحقیقاز حاشیه به متنخوشبین هروی 
۱۰۰۰۱۳۸۳هراتنشر مهرمقالاتروشنگر اندیشه و عملداود شاه صبا 
۱۰۰۰۱۳۸۰کانادابرگ سبزسیاسیگذر از تنگنا  
۱۰۰۰۱۳۹۲هراتتواناشعردلهره های زنده گیداود عرفان 
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتمهر حبیبشعریک دسته سوال  
۱۰۰۰۱۳۹۱هراتانجمن ادبیشعرپا نویسرامین عرب نژاد 
۱۰۰۰۱۳۹۰کابلآرمان شهرخاطرهگذری بر ویرانه های جنگرسول پویان 
۱۰۰۰۱۳۹۱مشهد-ایرانموسسه امام جوادادبیآینه مهررفیع اصیل یوسفی 
۲۰۰۰۱۳۹۶کابلحازمسیاستسیاسیت افغانستان روایتی از درونرنگین دافر سپنتا 
۱۰۰۰۱۳۸۸کابلآرمان شهرمقالاتاینج زمان متروکیستروح الامین امینی 
۱۰۰۰۱۳۸۵هراتمهر حبیب شعرصفر هفتاد  
۲۰۰۰۱۳۸۷چهان-کابلبنیاد شهید مسعودادبیپله اولسعید جامی 
۲۰۰۰۱۳۸۹هراتمهر حبیبدینینگاهی به تمدن اسلامیسیداحمد سادات قتالی 
۱۰۰۰۱۳۹۱هراتاحراریشعرنوای عاشقانسید احمد ظریف چشتی 
۱۰۰۰۱۳۹۱هراتاحراریشعرسفر به خورشیدسید اسحاق دلجو حسینی 
۱۰۰۰۱۳۸۷هراتمطبعه دولتیشعردیوان اشعارسیدای کروخی 
۱۰۰۰۱۳۹۶بصیر اسلمی- هراتلیان امیریشعراز خط روی سنگسید ضیاءالحق سخا 
۵۰۰۱۳۸۵میون-کابلانجمن ادبیشعرای کاکل به خاک برده  
۵۰۰۱۳۸۲آرین- هراتانجمن ادبیشعربیصدایی صدای دریاهاست  
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتبصیر اسلمیمجمعه شعرچهار فصل زشت تقویم  
۵۰۰۱۳۸۶کابلانتشارات میوندشعردر لحظه های آتش و باروت  
۵۰۰۱۳۸۳هرات- مریخانجمن ادبی هراتشعرسورنامه ای در سوگ  
۵۰۰۱۳۸۵هراتمهر حبیبشعرغزل تلخ  
۵۰۰۱۳۹۰هراتمهر حبیبشعرغزل سرخ قناری  
۵۰۰۱۳۹۵هراتانتشارات رسالتشعرغزلی در حیرانی  
۱۰۰۰۱۳۹۶بصیر اسلمی- هراتلیان امیریمجموعه شعرکوکوی قمری  
۵۰۰ هراتاجراریشعررکوع سربلندیسید عبدالحق فضلی 
۶۰۰۱۳۸۷هراتجعبه سازی هراتشعرپرده رازسید عبدالرشید فردانی 
    دینی   
۱۰۰۰۱۳۸۸هراتبصیر اسلمیمقاومتیادواره شهیدسید محمد عالم حسینیسید عبدالمنان حسینی 
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتشفیقیادبیچگونه زیبا سحن بگوییمسید عظیم کبرزانی 
۱۰۰۰۱۳۹۰میوند-کابلوزارت حارجهشعرتاجیکستانسیدمحمد خیرخواه 
 ۱۳۷۰ایرانجمعیت اسلامیدینیتفکر و اندیشه در پرتو قرآن  
۳۰۰۰۱۳۸۳هراتمطبعه دولتیسیاسیدین دیموکراسی و حقوق بشر  
۱۰۰۰۱۳۹۱هراتاحراریادبیزبان مشترک  
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتمطبعه دولتیدینیجلوه های عرفانسید محمد رفیق گیلانی 
۱۰۰۰۱۳۸۹کابلمطبعه خالدشعرمجمع الجواهرسید محمد رفیق نادم 
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتمهر حبیبدینیفرهنگ و تمدن اسلامیسید مهمد مهدی افضلی 
۱۰۰۰ کابلبه کوششتصوفراز عروجسید مسعود حسینی 
۳۰۰۰۱۳۹۲مشهد-ایرانشایسته ادبیسروده های آشناشیراحمد حق پناه 
۵۰۰۱۳۸۰پیشاور-پاکستان شعرگلبرگهایی از باغستان ادب  
۱۰۰۰۱۳۸۶هراتمهر حبیبگزینشمن جان خراباتم  
۵۰۰۱۳۸۲مریخ- هراتخودششعراشعار نغز و اندیشه پر مغزصالح محمد افضل هروی ( افندی) 
۱۰۰۰۱۳۸۰هراتشفیقیشعرپراکنده های رنگارنگ  
  هرات شعرفریاد دل  
۱۰۰۰۱۳۸۱هراتشفیقیشعرگنچینه آرزو  
۱۰۰۰۱۳۶۸پاکستاناقراترجمهتفسیر قرآن مجیدصباح الدین کشککی 
۱۰۰۰۱۳۷۱پاکستاناقراترجمهتفسیر پشتو قرآن  
۱۰۰۰۱۳۸۳هراتتشر مریخطبیترمینالوژی طبیصبغت الله جهید 
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتاحراریشعرزمستان همچنان باقیستصبور آرام 
۲۰۰۰۱۳۸۵هراتانتشارات مومنیهنریاز آهنگ پاپ تا آهنگ نابصلاح الدین توحیدی 
۱۰۰۰۱۳۶۹پاکستاناقراتحقیقیافسانه فرداصلاح الدین سلجوقی 
        
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتتواناشعرشور شعرطارق ظاهر (راوی) 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتستاره نقره ییشعراز خون تا خاکسترعبدالباری مستمند 
۱۰۰۰۱۳۸۵هراتاسلمیشعربیکرانه ی عشق  
۵۰۰۱۳۸۸هراتمهر حبیبشعرآوای غروبعبدالجبار توکل هروی 
۵۰۰۱۳۸۲هرات شعردر آستانه پاییز  
 ۱۳۷۵مشهد- ایرانامیرشعردیوان اشعار توکلی هروی  
 ۱۳۹۳هراتستاره نقره ایشعرچی گفتمعبدالحمید خان نورزاد 
۱۰۰۰۱۳۹۲هراتتوانادینیحج به طریقه سنتعبدالرحمن فرهنگ ساغری 
۱۰۰۰۱۳۸۵هراتتوانادینیآیا پیچکاری روزه را می شکندعبدالرحیم فوزی هروی 
۳۰۰۰۱۳۹۲ایرانتربت جامدینیشرح شمایل سیدالمرسلینعبدالرحیم یعقوب فیروز هروی 
۱۰۰۰۱۳۷۶ایرانمخلصت. دینیخدا و روان انسانعبدالرووف مخلص 
۱۰۰۰۱۳۹۳هراتچاپ شهزاده هاتحقیقیسیمای منور شهزادگان هراتعبدالسمیع فرید 
۱۰۰۰۱۳۹۲هراتستاره نقره ییخاطرهخاطره هاعبدالظاهر حبیبی 
۱۰۰۰۱۳۸۵مشهد-ایراندقتترجمهصحیح البخاریعبدالعلی نور احراری 
۲۰۰۰۱۳۷۸مشهد-ایرانگل آفتابشعرچهار شاعر چهار برادرعبدالغفور آرزو 
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتاحراریشعرجماسه ساتی برزن  
۱۰۰۰۱۳۹۰کابلنابسیاسیروشنگر کیست  
۳۰۰۰۱۳۸۸افغان- کابلوزارت امور خارجهسیاسیسیاست خارجی افغانستان…  
۲۰۰۰۱۳۸۰مشهد-ایراندانشگاه فردوسیتحقیقیسیاه سپید اندرون  
۱۰۰۰۱۳۸۸کابلانتشارات میوندادبیشاد زی  
۲۰۰۰۱۳۸۸کابلانتشارات میوندادبیشعر و شعود عارفانه  
۱۰۰۰۱۳۸۸کابلانتشارات میوندتحقیقینیم نگاهی به تفسیر …  
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتخودشدینیریش را در دست باید شناختعبدالغفور توکلی 
۱۰۰۰۱۳۸۳هراتمطبعه آرینشعرشمعی در تاریکیعبدالغنی نیازی 
10001395توانا-هراتدارالحفاظ حضرت عثماندینیتجوید نورعبدالغنی هروی 
۱۰۰۰۱۳۸۴توانا-هراتاطلاعات و فرهنگ هراتتحقیقیآموزش و پرورش از نظر جامیعبدالغنی نیکسیر 
۱۰۰۰۱۳۸۷هراتمهمر حبیبشعربالا ولی فروتنعبدالغیاث قاضی زاده 
۵۰۰۱۳۷۹هراتمطبعه آرینادبیده مقاله  
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتستاره نقره ایادبیتذکره الشعرای غورعبدالقادر موحد هروی 
۱۰۰۰۱۳۷۴کویته-پاکستانمکتب حنفیهشعرشیونعبدالقدوس توکل 
۱۰۰۰۱۳۹۲هراتفاروقیشعرغوغای دلعبدالقیوم لبیب 
 ۱۳۹۳هرات دینیهر روز با قرآنعبدالکبیر صالحی 
۱۰۰۰۱۳۹۴هراتاحراریشعرسیلاب آتشعبدالله آرزو 
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتتواناشعرجلوه های عرفانعبدالله خادم 
۱۰۰۰۱۳۹۱هراتتواناشعرآتش دلعبدالله شفیقی 
۱۰۰۰ هراتتواناشعراعتقاد نامه مولانا جامی  
 ۱۳۸۲مشعد – ایرانفرهنگشعرراهنمای سعادتعبدالواحد بهره 
10001395هراتدانشصرای اسلامی حضرت عمر فاروق- نیمروزعربیالمدخل فی التفسیرعبدالرحمن المعتصمی 
50001393مهارتدارالایتام بشیریدینیاحکام و آداب جامع زنانعبدالرحیم فیروز هروی 
200001396محمدیدارالایتام بشیریدینیزکات و روزه در اسلام  
100001395محمدیدارالایتام بشیریدینیمال حرام و احکام آن در اسلام  
10001395توانادارالحفاظ حضرت عثماندینیتجوید نورعبدالغنی حنیف 
۵۰۰۱۳۸۵مهرحبیب-هراتمنتخبی از ۴  شاعرشهربهتر از هیچعبدالواسع ظهیر 
10001394تواناانجمن فرهنگی ئیر هراتآموزشیصحبتی با جوانانعبدالوهاب حنیف 
۱۰۰۰۱۳۹۴کابلانتشارات امیریتحقیقی-زنانزن و سنت تعویض نویسیعتیق آروند 
۱۰۰۰۱۳۹۳هراتمهر حبیبشعرشاخه ای به حرمت درختعصمت الله عاصم اسفرازی 
۱۰۰۰۱۳۸۷هراتمهر جبیبشعرآن که که داشتمعلی شاه حکیمی 
۱۰۰۰۱۳۸۶هراتاسلمیشعربهار مدینهغلام حضرت خطیب 
۱۰۰۰۱۳۹۲دقت-هراتانجمن فرهنگی افقدینیالگوی ماندگارغلام حیدر چخانسوری 
۱۰۰۰۱۳۸۱کابلمطبعه احمدترجمهاندرز نیاکانغلام حیدر کبیری 
۱۰۰۰۱۳۸۷هراتمطبع دولتیبرگردانبزم توجید  
 ۱۳۹۰هراتکاپیجزوهتاریخچه کتابخانه احمد جام  
۱۰۰۰۱۴۱۹هراتاسلمیتحقیقیسفر های مولانا چامی  
1000چاپ اول 1365پیشاور پاکستاندانش کتابخانهتحقیقیعیاران و کاکه های کابلغلام حیدر یقین 
۵۰۰۱۳۸۶هراتچعبه سازی هراتشعرزمانهغلام رضا رضایی 
۱۰۰۰۱۳۷۸هراتفاروقیهنریبررسی علمی موسیقی معاصر غلام  معروف کبیری 
۵۰۰۱۳۸۵هراتمهر حبیبآموزشیدستور زبانغلام یحی فرهنگ 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتدارالعلوم هراتتاریخیتاریخ مختصر غورغوث الدین مستمند غوری 
۲۰۰۰۱۳۹۵کابلنشرات ستره محکمهفقهیمرشدالحیران-ترجمه  
۱۰۰۰۱۳۹۶کابلانتشارات سعیدحقوقنظام قضا  
۱۵۰۰۱۳۸۹هراتمهر حبیبشعرماه در پیاده روفریدون آژند 
۱۰۰۰۱۳۹۳هراتانتشارات قدستحقیقیتاریخ زبان پارسی دریفضل الرحمن فقیهی 
۱۰۰۰۱۳۹۲هراتانتشارات قدسآموزشیراهکار های پژوهش علمی  
 ۱۳۹۳تهران-ایرانعرفانشعربرج خاکسترفضل الله زرکوب 
۱۰۰۰۱۳۸۹ایرانعرفانشعرسنگ فلاخن  
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتاحراریشعردیوان اشعارفکری سلجوقی 
۱۰۰۰۱۳۸۸هراتحامیان میراث فرهنگیشعرره آورد غور  
۲۰۰۰۱۳۸۱هراتاسیر هرویشعرآیینه محیطفیض محمد عاطفی هروی 
۱۰۰۰۱۳۹۲کابلجهانداران غوریشعرکوچه باغ معرفتقاضی شمس الدین حیران 
50001395هراتدقتشعرسودای نبیقطب الدین صوفی زاده 
۱۰۰۰۱۳۹۶مهر حبیب -هراتموسسه امام جوادشعردیوان بنایی هرویکمال الدین شیر علی بنایی هروی 
     جنسیت و رسانه هاگل احمد نظری (آریانا) 
  پاکستان/ ایرانپیشاور- عرفانمجموعه داستانچراغ سبز  
    مجموعه داستانحمید و ماهی گیران  
۲۰۰۰۱۳۶۵کابلانجمن نویسندگان افغانستانمجموعه داستانخفاشان  
  پاکستانترجمه- پیشاورداستاند اپینو وات (پشتو)  
۲۰۰۰۱۳۹۰هراتترجمه- احراریدینیعقیده مذهب حنفی  
     ملکه برف ها  
۱۰۰۰ پاکستانپیشاورمجموعه داستانمورِ-زوی او سرکاری آسونه  
۱۰۰۰۱۳پاکستانپیشاورمجموعه داستانیادداشت های زیر تصویر  
۱۰۰۰۱۳۸۷کابلسالح سلجوقیشعرمجموعه اشعارلعل محمد (شیدا)غوریانی 
۵۰۰۱۳۸۴مهر حبیب-هراتمنتخبی از ۴ شاعرشعربهتر از هیچمحمد آصف رحمانی 
۱۰۰۰۱۳۸۷مهر حبیب – هراتفدایی هرویشعرسیب و فریب  
۵۰۰۱۳۸۶مهر حبیب – هراتفدایی هرویتدوینهر بار که از دهکده ات میگذرم  
۱۰۰۰۱۳۶۹مشهد-ایرانبه کوششتاریخیعین الوقایع تاریخ افغانستانمحمد آصف فکرت 
۱۰۰۰۱۳۵۵کابلاطلاعات و کلتورتحقیقیمناجات و گفتار پیر هرات  
 ۱۳۴۷هراتاطلاعات وکلتورتحقیقیرهنمای هراتمحمد ابراهیم رجایی 
۱۰۰۰۱۳۸۷کابلانتشارات امیریتاریخیحکومت سدوزایی در هراتمحمد اسلم افضلی 
۵۰۰۰۱۳۹۶مهر حبیب-هراتمدرسه علمی کاظمیهدینیاخوت اسلامی یک امر مسلم قرآنیمحمد اسماعیل احمدی 
۲۰۰۰۱۳۹۵مهرحبیب -هراتمدرسه علمیه کاظمیهدینیمصلح عدالت گستر  
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتمهر حبیبشعرالماس امیدمحمد انور ترابی 
۵۰۰۱۳۸۵هراتمهر حبیب طبیطب در گستره تاریخ  
        
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتمهر حبیبشعرحقایق و شقایقمحمد حسن فرید 
۱۰۰۰۱۳۹۳هراتمهر حبیبشعرزگهوار تا گور دانش بجوی  
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتمهر حبیب شعرگزیده اشعار مثلثی  
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتقدسعلمیفزیک دوازدهمحمد داود حمیدی 
۱۰۰۰۱۳۸۹هراتتواناشعردو شعر تاریخی شیدامحمد رحیم شیدا 
۲۲۰۰۱۳۸۶مشهد- ایرانامام جوادهنریاساور ( آثار عطار هروی)محمد رفیع اصیل یوسفی 
۱۰۰۰۱۳۸۴شفیق- هراتتوخیشعرعشق نافرجاممحمد رسول توخی 
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتفاروقیتحقیقیموفقیت نهاییمحمد روحانی رهیاب 
۱۰۰۰۱۳۷۷هامبورگ-آلمان شعرنسل های سوختهمحمد زرگر پور 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتانجینیر منور شاه بهادریدینیازدواج نیاز فطریمحمد شفیق مسعود رحمانی 
۱۰۰۰۱۳۹۴هراتانتشارات قلمتاریخیزندگی سیاسی عمر ثانی  
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتوحیداحمد عبیدیحقوقنقش رشوه در انحراف جامعه  
۱۰۰۰۱۳۹۰کابلمطبعه فجرت. منثورکاروان سوی هریمحمد صدیق راشد سلجوقی 
۱۰۰۰۱۳۸۹هراتاحراریفلسفینقش اسلام در رشد فکری محمد ضمیر بارز 
 ۱۳۸۳مریخانجمن ادبیشعرآبادتر از ویرانیمحمد ظاهر رستمی 
۱۰۰۰۱۳۸۷افغان- کابلبنیاد شهید مسعودادبیکاج ها هنوز ایستاده اند  
۱۰۰۰۱۳۸۵ایرانسروششعرهزار غزلمحمد ظاهر سپاس 
۲۰۰۰۱۳۸۲تهران-ایرانانتشارات محققسیاسیافغانستان و هجوم…محمد ظاهر عظیمی 
۳۰۰۰۱۳۹۱کابلستاره تلاشدینیدیدی تازه در دین..محمد عثمان صمدی 
۱۰۰۰۱۳۹۲هراتاحراریادبیافکار آزادیمحمد علم غواص 
 ۱۳۹۲هرات شعرافکار بیکاری  
 ۱۳۹۲هراتخصوصیشعرتچوید روشن  
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتاحراریتحقیقسخن سرایان هرات  
۱۰۰۰۱۳۵۵کابلوزارت اطلاعات و کلتورهنرینمونه های خطمحمد علی عطار هروی 
۱۰۰۰۱۳۹۱هراتاحراریشعرگنجینه نورمحمد عمر مطیع سلجوقی 
۱۰۰۰۱۳۷۸ایرانمهاجرینزندگینامهشهید علا الدینمحمد عیسی مجددی 
۱۱۰۰۱۳۹۴مشهد- ایرانمهشیدآموزشیروزنهمحمد کاظم کاظمی 
۱۲۰۰۱۳۹۲مشهد-ایرانپارسیانشعرشمشیر و جغرافیا  
۲۲۰۰۱۳۸۸مشهد-ایرانمیثاقادبیمرقع صد رنگ  
 ۱۳۸۲ایرانشریعتی افغانستانیادبیهمزبانی و بی زبانی  
۲۰۰۰۱۳۸۸کابلبنیاد شهید مسعوددینیاز این چشم اندازمحمد محق 
۱۰۰۰۱۳۸۴مهر حبیب- هراتانجمن ادبی هراتتحقیقیشناسنامه انجمن ادبی محمد مسعود رجایی 
۱۰۰۰۱۳۸۵هراتمهر حبیبشعرخوشه های باورمحمد نادر خیری 
10001396چاپ برترپوهنتون غالبتحقیقیسامان گرایی در نوشتار دانش گاهیمحمد ناصر رهیاب 
۲۰۰۰۱۳۸۴مشهد-ایرانترانهتحقیقیسپیده دم داستان نویسی  
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتاحراریتحقیقیهرات در عهد ملکیارمحمد وزیر کروخی 
۱۰۰۰۱۳۸۶هراتمهر حبیبشعرارتکاب عزیزمحمد یعقوبی 
۵۰۰۱۳۸۶مهرجبیب- هراتفدایی هرویتدوینهربار که از دهکده ات …  
۲۰۰۰۱۳۶۵مشهد – ایرانبه کوشش آصف فکرتتاریخیعین الویایع تاریخ افغانستانمحمد یوسف ریاضی هروی 
۱۰۰۰۱۳۸۸قم – ایرانآیت اشراقت. دینیباور های شیعهمصباح هراتی 
۱۰۰۰۱۳۸۲کابلمطبعه بهیرشعرناز تو و نیاز منمعروف کبیری 
۱۰۰۰۱۳۹۳هراتقلمشعرسراج العاشقینملا حبیب الله حبیبا سبزواری 
۱۰۰۰۱۳۸۷هراتمطبعه دولتیدینیبزم توحیدمولانا محمد صدیق محزون 
۲۰۰۰۱۳۹۰کابلبنیاد فیضانیدینیاولین جام به تقویه ایمانمولانا محمد عطاالله فیضانی 
۱۰۰۰۱۳۹۲هراتبنیاد فیضانیدینیپروگرام ابتدایی مدرسه قرآن  
۱۰۰۰۱۳۹۳کابلبنیاد علامه فیضانیدینیجواهر موجود باز هم مفقود  
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتکانون فرهنگی فیضانیدینیفتاوی ضروری مذهب حنفی  
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتمهرجبیبدینیالبیان القانع…مولوی خداداد صالح 
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتمهر حبیب دینیالمسایل المتفرقه…  
۱۰۰۰۱۳۸۶هراتمطبعه دولتیدینیشرح اذکار نووی  
۱۰۰۰۱۳۹۱هراتتوانادینیاز روش های خدا شناسیمولوی سید عبداللطیف  رازی 
۱۰۰۰۱۳۹۰هراتتواناشعرعشق و عرفان  
۱۰۰۰۱۳۸۲هراتمطبعه دولتیدینیدریچه نورمولوی عبدالقدوس امینی 
۱۰۰۰۰۱۳۷۵مشهد- ایرانفیروزیاندینیتوزیع المسایل حنفیمولوی عبدالواحد فقیری هروی 
۳۰۰۰۱۳۸۰مشهد- ایراندانشگاه فردوسیدینیهنر از دیدگاه فقه اسلامیمولوی فضل الرحمن فقیهی 
۱۰۰۰۱۳۹۲هراتدقتشعرگنجینه غزلیات شور انگیزمولوی محمد طاهر هروی 
۵۰۰۰۱۳۹۰هراتاسلمیدینیارکان پنجگانه دینمولوی محمد کبابیانی 
۱۰۰۰۱۳۷۹هراتاسلمیدینیطلوع نورمولوی محمد کبابیانی 
۱۰۰۰۱۳۹۲قلم- هراتانجمن ادبی هراتشعرشمایل و نعت رسول اللهمیر عبدالعلی شایق هروی 
 ۱۳۸۶هراتچاپ صنعتیشعرساحلمیر علی اکبر آذری خسینی 
۲۰۰۰۱۳۷۰مشعد- ایران شعرحط ابریشمناصر کفاش 
5001396هراتتواناشعرشگوفه هامیر محمد موسی « تسکین هروی» 
۱۰۰۰۱۳۷۱هراتمطبعه دولتیمقاومتکارنامه های جهادی ولایات شمالغربناءیر حسینی هریپور 
۳۰۰۰۱۳۹۲کابلمطبعه شبیرتحقیقینگاه به آیندهنثاراحمد فیضی 
۱۵۰۰۱۳۹۳مشهد – ایرانخیریه امام جوادهنریتلاوت نی ( منخب خط)نجیب الله انوری 
۱۰۰۰۱۳۹۱مهر حبیب- هراتآرمان شهرهنریعشق ( منخب خط)  
۱۰۰۰۱۳۹۶میلاد- هراتمعراجادبیاتدستور زیان فارسی درینجیب الله فریور 
۱۰۰۰۱۳۹۱هراتمهر حبیب ادبیساخت آوا های زبان دری  
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتقدسادبیاتمبادی زبان شناسی  
۱۰۰۰۱۳۹۳مهرجبیب-هراتخانه شعر جوانشعربا شعر هایم قایقی بسازنذیراحمد بهراد 
۱۰۰۰۱۳۸۶هراتابن عربیهنریجلوه های هنرنصرالدین سلجوقی 
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتموسسه بایسنقرتحقیقیروح دانا  
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتدقتترجمهتاریخ تشریع اسلامی نصیر احمد ایوبی 
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتقدستاریخیتاریخ و مقارنه ادیان  
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتقدسدینی- ترجمهخورشید نبوت  
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتقدستاریخیمختصری از تاریخ افغانستان  
۱۰۰۰۱۳۹۴هراتشمع دانشتحقیقیمبادی ژورنالیزمنعمت الله سروری 
  هراتجامیشعرگلزار وحدتنعمت الله نورزاده 
۳۰۰۰۱۳۸۵مشهد-ایرانوزارت فرهنگ و ارشادشعرمرگ بر الفباءنقیب آروین 
 ۱۳۷۶کاناداخودششعراز میانه شبنوذر الیاس 
۵۰۰۱۳۹۴هراتمهرحبیبدینیراهنمای حجاج مکهنورالله فروتن 
۵۰۰۱۳۸۵هراتمهرحبیبشعرآنسوتر از خورشیدنورالله وثوق 
۱۰۰۰۱۳۹۳ایرانجهانداران غوریشعردر کنج انزوای قفس بی صدا  
۱۰۰۰۱۳۹۲ایرانچهانداران غوریشعرگروگان  
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتفاروقیشعرهنر رهبریوحید 
۵۰۰۱۳۹۳ انتشارات قدسجغرافیهجغرافیه اقتصادی جهانوحید رامش 
 1000 1396 ایران- مشهد انتشارات بدخشان شعر شیپور خون محمد علی فرحتیار 
        
        
10001396هراتاسلمیدینیحفاظت عقیدهرالله حق دوست 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتبرترسخنوریرهبری هنروحید احدی 
۱۰۰۰۱۳۹۴ایرانتاک- تهرانداستاننقره دختر دریای کابلحمیرا قادری 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتقلمشعرپیوند عمرعبدالکریم تمنا 
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتبرترتحقیقسامان گرایی در نوشتار دانشگاهیمحمد ناصر رهیاب 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتخانه شعر جوانشعرقطره ای مانده به دریا شدنمحمیده میرزاد 
۱۰۰۰۱۳۹۵کابلزریابداستانبوی بهیاحمد سیامک هروی 
۱۰۰۰۱۳۹۵کابلکاروانمجموعه شعرنادیا انجمنمحمد شفیع نورزایی 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراترسالتاقتصاداقتصاد خوردمحمد عثمان عادل 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراترسالتحقوقحقوق جزای اختصاصی علیه جرایمعبدالرحمن سلیم 
۵۰۰۱۳۹۶هراتستاره نقره ایتحقیق- پشتوهرات در مسیر عنعناتآمنه حامدی 
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتاحراریداستانبن بستاحمد شاه فرزان 
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتابدالیشعرسرزمین درد هاجهان افروز 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتاحراریادبیاتادبیات عرفانیغلام یحی فرهنگ 
۱۰۰۰۱۳۹۶هرات شعرجلوه های عرفانعبدالله خادم 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتاحراریتاریخانفاس العارفینحضر شاه ولی 
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتاحراریشعراز هر درد فریادیجهان افروز 
۳۰۰۰۱۳۹۶هراتاحراریدینینماز کاملعبدالهادی احراری 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتاحراریسفرنامهسفر علامه اقبال لاهوریسید اسحاق دلو حسینی 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراتاحراریتکنولوژیکاممپیوتر از آغاز تاکنونفردین روشن فر 
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتاحراریتاریختاریخ چشت و مشایخ چشتیهسید احمد شاه چشتی مودودی 
۱۰۰۰۱۳۹۶هراتاحراریشعرشالوده ای از اشعار هراتمحمد صادق رسولی 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراترسالتاقتصاداقتصاد خوردمحمد عثمان عادل 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراترسالتحقوقحقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاصعبدالرحمن سلیم 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراترسالتدینیواللیل اذا عصسمحمد محق 
        
۲۰۰۰۱۳۹۶هراترسالتداستانفرار از دو زندانبصیر احمد غوریانی 
۵۰۰۱۳۹۵هراترسالتدینیکلیات نظام مالی اسلامعبدالاحد شفیق فقیری 
۱۰۰۰۱۳۹۵هراترسالتحقوقحقوق بین الملل خصوصیعبدالاحد شفیق فقیری 
۵۰۰۱۳۹۵هراترسالتحقوقحقوق مقایسوی در فقه اسلامیعبدالاحد شفیق فقیری 
۳۰۰۰۱۳۹۴ایرانآفاق-هراتدینیروخوانی قران کریممحمد ابراهیم خلیل 
۱۰۰۰۱۳۹۶کابلآفاقدینیفتنه تکفیر-ترجمهضیااحمد فاضلی 
۲۰۰۰۱۳۹۶هراتآفاقدینیآداب و احکام معلومات اسلامیعبدالغنی نیک اندیش 
۳۰۰۰۱۳۹۶کابلآفاقدینیترجمه های ارزشمند طالب علم-ترجمهرشید احمد بن عیسی 
۱۰۰۰۱۳۹۵کابلآفاقدینیگنجینه هایی از قرآن کریم- ترجمهعبدالحکیم نعمانی 
۱۰۰۰۱۳۹۵کابلآفاقدینیجمال القرآن-ترجمهضیاالرحمن صحت 
۱۰۰۰۱۳۹۶کابلآفاقتاریخسپه سالار نوجوان- ترجمه عبدالاحد حنفی 
۱۰۰۰۱۳۹۶ایرانآفاقدینیدعا های خوب برای بچه های خوبعبدالناصر امینی هراتی 
۲۰۰۰۱۳۹۵ایرانآفاقدینیکلام نور عبدالناصر امینی 
۳۰۰۰۱۳۹۶ایرانآفاقدینی صرف بهاییعبدالناصر امینی 
۳۰۰۰۱۳۹۴ایرانآفاقدینیتجوید مقدماتیمحمد ابراهیم خلیل 
 ۱۳۹۶  عکسچشمک های رنگیعزت الله علی دوست 
۳۰۰۰۱۳۹۶مهر حبیب-هراتغیاثیهدینیگزیده سیره معطر یرالبشرمدیریت نشرات موسسه تحصیلات عالی غیاثیه 
۱۰۰۰۱۳۹۶نشر قلم-هراتموسسه تحصیلات عالی افغانستاندینیدین و مقوله انتحارمحمد سلیم صایب 
۱۰۰۰۱۳۹۶مهر حبیب – هراتدار التحقیق سرهندیدینیفتوای میلاددار التحقیق امام سرهندی 
50001396هراتمهر حبیبآموزشیتمرکز فکرموسسه آموزشی افغان 
10001395هراتچاپ جامیوجیزه های ادبیما میتوانیمنگینه حبیب زاده- شبانه صفتیار- بینظیر حبیب زاده 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

آثار مولفین هرات

 

درباره admin

مطلب پیشنهادی

اسامی کتب زنان شاعر، نویسنده و مولفین معاصر هراتی

عرصه ادبیات نوشتاری از قبیل شعر، داستان و سایر تالیفات ادبی در چند دهه گذشته …

2 نظرات

 1. دبیر محترم فرهنگسرای دوربین
  تهیه فهرست اسامی کتب شاعران، نویسندگان و مولفین معاصر هراتی کاریست بسیار مفید و درخور تقدیر، گمانم بر این است که توسعه و اکمال این فهرست نیز دربرنامه کاری تهیه کننده آن خواهد بود. بادر نظر داشت این گمان، خواستم مشخصات یک تعداد کتب از مولفین معاصر هرات که نزد من موجود است با شما سهیم بسازم که اگر لازم بدانید به فهرست علاوه نمایید ـ

  در ارائه مشخصات، از همان ترتیب فهرست پیروی شده است:

  تیراژ تاریخ چاپ محل چاپ ناشر موضوع نام کتاب نام نویسنده
  ۱۰۰۰ ۱۳۹۵ هرات انتشارات قلم شعر پیوند عمر عبدالکریم تمنا
  ۷۰۰ ۱۳۸۹ مشهد نشر نوند ادبیات شعرای عصرحاضر جلیل صابری هروی
  ۱۵۰۰ ۱۳۷۵ تهران سازمان میراث فرهنگی ادبیات امثال موزون در ادب فارسی رضا مودب بشیری
  ۳۰۰۰ ۱۳۷۴ ایران انتشارات اساطیر ادبیات اندیشه های عرفانی پیر هرات علی اصغر بشیر
  ۱۵۰۰ ۱۳۵۵ کابل موسسه انتشارات بیهقی ادبیات مقامات شیخ الاسلام علی اصغر بشیر
  ۱۵۰۰ ۱۳۵۶ کابل موسسه انتشارات بیهقی ادبیات سیری در ملک سنایی علی اصغر بشیر
  ۱۰۰۰ ۱۳۴۳ کابل موسسه انتشارات بیهقی ادبیات تکمله حواشی نفحات الانس علی اصغر بشیر هروی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *