شرکت های سیاحتی شهر هرات

شماره تماسموقعیت شرکتعنوان شرکتشماره
0799572181شهر نوتمدن1
0799071873چهار راهی آمریتکمال2
 0799447104بکرآبادافغان کوثر هری3
 0799474866چهار راهی  آمریتخوش سفر4
0798230097درب ملکسیر و سفر5
 0799884731سرک بانک خونیلان سیر6
0799655050چوک فرهنگدیار انصار7
 0799878596سرک ولایتصالح8
 0799224085سرک ولایتاصیل9
 0799355928والسوالی گذرهروضه باغی10
 0797082858هرات درب ملکآریا نشنل11
 0799360249جاده لیسه مهریرویال آسیا12
 0704313100چهار راهی آمریتزون13
 0791520000مقابل پارک فرهنگستاره صبح14
 شماره تماس نداردشهرنو مقابل شاروالیفراعنه15
0797447484چوک گلهاکامز16
 0794517751سرک مناره هاهری آریا17
 0799694489چوک گلها، فهیم مارکتعادل مصور18
0798144445چهار راهی آمریتپیام آسیا

19

 0799071873اول جاده قوماندانیرفاه میهن20
 0799447104درب ملکقدس21
0799363701سرک ولایتیاس توس22
0799875090چهار راهی آمریتهرات23
0790634132هرات سرک ولایتاور آسیا24
0799592140میدان هوایی هراتهدیه25
0774656878سرک ولایتنوی ذوالفقار26
0799380321پارک فرهنگهرات دبی27
0787382494چهار راهی آمریتافغان وطن28
0705803275شهر نومرادی29
0796701709چوک گلها اولشفق30
0786933090چوک گلهاهری موفق31
0794436587جاده قوماندانیکهکشان32
0797919909پارک فرهنگشام هری33
0799470819شهر نوارگ34
0795409030چوک فرهنگفاریاب میمنه35

درباره admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *