خانه / اطلاعات رسانه ای / تلویزیون ها / تلویزیون های مرکزی در هرات

تلویزیون های مرکزی در هرات

تلویزیون های مرکزی در هرات

باید گفت که تعداد تلویزیون های فعال در کشور همانند رادیو ها و نشریات چاپی زیاد می باشد. اما سایت دوربین در این لیست تنها رسانه هایی را قرار داده است که جواز فریکانسی شان را در ولایت هرات از سوی وزارت مخابرات کشور بدست آورده و فعالیت نشراتی داشته باشند.

تلویزیون سبا:

نتیجه تصویری برای تلویزیون سبا

موسس:
مدیر مسئول:  دلشاد سلام
خبرنگار تلویزیون در هرات:
شماره تماس شبکه : ۰۷۸۵۵۵۸۹۰۹
آدرس ایمیل: sabatv@sabacent.org
ویبسایت: www.sabacent.org
تلویزیون سبا؛ از رسانه ھاى فعال در ولایت کابل است که توسط موسسه نشراتى صبا درسال ١٣۸۶ تاسیس گردید. این تلویزیون، نشرات ٢۴ ساعته دارد که به شمول کابل در ١٢ ولایت دیگر نیز نشرات آن قابل دریافت است و نیز سیستم آموزش از راه دور را ارائه میدارد. تلویزیون سبا؛ توسط مراجع مختلف تمویل کننده پروژه ھاى مختلف تمویل گردیده و در آن، ۵۵ نفر مشغول کاراند که ١۸ تن آنها را خانم ھا تشکیل مى دھند. تلویزیون سبا؛ یک رسانۀ فرهنگى، اجتماعى، اسلامى و ملى است.

۲– تلویزیون آریانا:

نتیجه تصویری برای ‫تلویزیون Hvdhkh‬‎

موسس: احسان الله بیات
مدیر مسئول: 
خبرنگار تلویزیون در هرات: احمد فواد احمدی
شماره تماس شبکه :۰۷۰۰۱۱۱۱۱۳
آدرس ایمیل: marketing@arianatelevision.com 
ویبسایت: http://arianatelevision.com/  
تلویزیون آریانا؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط احسان لله بیات در سال ١٣۸۴ تاسیس گردید. این تلویزیون؛ نشرات ٢۴ ساعته دارد و نشرات آن به شمول تمام افغانستان، در امریکا و اروپا نیز قابل دریافت است. تلویزیون آریانا توسط موسس آن و نشر اعلانات تجارتى و تولید برنامه ھا تمویل گردیده و در حدود ٢٣٠ تن مرد و زن، در آن مشغول کاراند. تلویزیون آریانا؛  برنامه ھاى فرھنگى موسیقى، خبرى و برنامه ھاى سیاسى و تفریحى را به نشر مى رساند.

۲– تلویزیون آریانا نیوز:

نتیجه تصویری برای تلویزیون آریانا نیوز

موسس: احسان الله بیات
مدیر مسئول: احمد فواد احمدی
خبرنگار تلویزیون در هرات:
شماره تماس:۰۷۰۰۱۱۱۱۱۳
آدرس ایمیل: marketing@arianatelevision.com 
ویبسایت: http://arianatelevision.com/  
تلویزیون آریانا؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط احسان لله بیات در سال ١٣۸۴ تاسیس گردید. این تلویزیون؛ نشرات ٢۴ ساعته دارد و نشرات آن به شمول تمام افغانستان، در امریکا و اروپا نیز قابل دریافت است. تلویزیون آریانا توسط موسس آن و نشر اعلانات تجارتى و تولید برنامه ھا تمویل گردیده و در حدود ٢٣٠ تن مرد و زن، در آن مشغول کاراند. تلویزیون آریانا؛  برنامه ھاى فرھنگى موسیقى، خبرى و برنامه ھاى سیاسى و تفریحى را به نشر مى رساند.

۴- تلویزیون تمدن:

نتیجه تصویری برای تمدن

موسس: آیت الله محسنی

مدیر مسئول:
خبرنگار تلویزیون در هرات: یحی فولادی
شماره تماس: ۰۷۹۳۶۶۶۶۰۶
آدرس ایمیل:  news@tamadon.af
ویبسایت: www.tamadon.af
تلویزیون تمدن؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط آیت الله محسنى در سال ١٣۸۶ تاسیس گردیده است. این تلویزیون، نشرات ٢۴ ساعته داشته و به شمول افغانستان؛ نشرات آن در تمام آسیا، شمال افریقا و جنوب استرالیا نیز قابل دریافت است. این تلویزیون، توسط مؤسس آن و درامد تجارتى تمویل گردیده و در آن ٩٠ نفر کار مى کند، که ٢۵ درصد آنرا خانم ھا تشکیل مى دھند. این تلویزیون، یک رسانۀ دینى است که بیشتر برنامه ھاى آن، بر اساس آموزش دینى مى باشد؛ خبر، گزارش و برنامه ھاى سیاسى نیز تولید و پخش مى کند.

۵- تلویزیون راه فردا:

نتیجه تصویری برای تلویزیون راه فردا

موسس: 
مدیر مسئول:
خبرنگار تلویزیون در هرات:
شماره تماس:  ۰۷۹۴۹۶۹۶۹۶
آدرس ایمیل:   info@farda.af
ویبسایت : http://www.farda.af
تلویزیون راه فردا؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط حاجى محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم، در سال ١٣۸۶ تاسیس گردید. این تلویزیون، نشرات ٢۴ ساعته دارد که به شمول شهر کابل و ولایات ھمجوار آن؛ ولایت ھاى بلخ٬ کندز، سرپل٬ بغلان، دایکندی، بامیان و ھرات را نیز تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. تلویزیون راه فردا، توسط نشر اعلانات تجارتى تمویل میگردد.

۶- تلویزیون شمشاد:

تصویر مرتبط

موسس:
مدیر مسئول:
خبرنگار تلویزیون در هرات:
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۲۲۱۲۹
آدرس ایمیل:    fazel02@hotmail.com
ویبسایت :  http://shamshadtv.tv/
تلویزیون شمشاد؛ از رسانه ھاى فعال در ولایت کابل است که توسط الحاج فضل کریم در سال ١٣۸٣ تاسیس گردید. این تلویزیون؛ نشرات ٢۴ ساعته دارد که به شمول افغانستان، در اکثر کشورھاى جهان از طریق ماھواره نیز قابل دریافت است. تلویزیون شمشاد، توسط نشر اعلانات تجارتى و سرمایۀ شخصى موسس آن تمویل میگردد. درین رسانه؛ ٢۵٠ تن مشغول کاراند که ١۶ تن شان را خانم ھا تشکیل مى دھند.

۷- تلویزیون طلوع:

نتیجه تصویری برای تلویزیون های افغانستان

موسس:
مدیر مسئول:
خبرنگار تلویزیون در هرات:
شماره تماس:  ۰۷۸۰۳۸۹۰۱۱
آدرس ایمیل: news@tolo.tv
ویبسایت :   http://tolonews.com
تلویزیون طلوع؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که در سال ٢٠٠٣ تاسیس گردید. این تلویزیون؛ نشرات ٢۴ ساعته داشته و تمام کشور را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. تلویزیون طلوع؛ از رسانه ھاى پیشگام دیدارى است که  درھشت سال فعالیت، توانسته است از اعتبار خوب در میان مخاطبان داخلى برخوردار گردد. این تلویزیون؛ علاوه بر نشر اخبار٬ گزارش و برنامه ھاى سیاسى،  به نشر مجموعه ھاى تلویزیونى برنامه ھاى موسیقى نیز مى پردازد. همچنان تلویزیون طلوع نیوز؛ یکی از  رسانه ھاى دیگر فعال این شبکه است که در سال ٢٠١٠ تاسیس گردید. این تلویزیون؛ نشرات ٢۴ ساعته دارد که به شمول افغانستان در اروپا و امریکا نیز نشرات آن قابل دریافت است. این تلویزیون؛ پس از تلویزیون طلوع ، آغاز به کار کرد که بیشترین اوقات نشراتى آنرا خبر، گزارش٬ مصاحبه و برنامه ھاى سیاسى پر نموده است؛ کنکاش، از برنامه ھاى مشهور سیاسى این تلویزیون مى باشد.

 

تصویر مرتبط

۸- تلویزیون لمر:

نتیجه تصویری برای تلویزیون لمر

موسس:
مدیر مسئول:
خبرنگار تلویزیون در هرات:
شماره تماس:  ۰۷۹۶۰۰۹۰۹۶
آدرس ایمیل:lalaqa.shirzad@lemar.tv
ویبسایت :   http://lemar.tv
تلویزیون لمر؛ بزرگترین شبکه خصوصی جهانی افغانستان می باشد. لمر؛ مشهورترین شبکه تلویزیونی است که در سال ۲۰۰۶ میلادی، توسط موبی گروپ تاسیس گردید. تلویزیون لمر؛ در سراسر افغانستان با (آنتن های عادی) و در کشورهای آسیایی و خلیج فارس، با ستلایت قابل دید می باشد. از نقش تلویزیون لمر؛ در جریان و بعد از نشر زندۀ جام معتبر جهانی FIFA فیفا و کریکت ICC با نطاقان به زبان پشتو و دری، توسط مردم در داخل و خارج کشور، قدردانی صورت گرفته است.

۹- تلویزیون ملی افغانستان:

نتیجه تصویری برای تلویزیون های افغانستان

موسس:
مدیر مسئول:
خبرنگار تلویزیون در هرات: حبیبی
شماره تماس:  ۰۲۰۲۳۱۰۱۴۷
آدرس ایمیل:  info@rta.org.af   
ویبسایت :   www.rta.org.af
تلویزیون ملی؛ نخستین تلویزیون کشور است که در پایان حکومت سردار داوود در سال ۱۳۵۷ به میان آمد. این تلویزیون، نشرات ٢۴ ساعته داشته٬ نشرات آن در سراسر کشور و اکثر کشورھاى جهان قابل دریافت است. تلویزیون ملى افغانستان، توسط دولت تمویل میشود و در ٣٣ ولایت کشور نمایندگى دارد که جمعاً حدود ١۸٠٠ نفر  در آن مشغول کاراند.

۱۰- تلویزیون نور:

نتیجه تصویری برای تلویزیون های افغانستان

شماره تماس:  ۰۷۸۸۸۸۸۸۸۱
آدرس ایمیل:  n-akhlaqi@yahoo.com
ویبسایت :   www.nourtv.net
تلویزیون نور؛ از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط صلاح الدین ربانى در سال ١٣۸۶ تاسیس گردید. این تلویزیون؛ نشرات ٢۴ ساعته دارد که به شمول کابل٬ ولایات بلخ٬ ھرات، ننگرھار، قندھار٬ کندز و بامیان را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد و از طریق ماھواره نیز قابل دریافت است. تلویزیون نور؛ توسط صاحب امتیازآن تمویل گردیده و ١۴٩ کارمند دارد که از آن جمله ١۸ تن شان، خانم ھا مى باشند. شبکۀ جهانی نور مدعی است که به عنوان اولین رسانه فارسی زبان، اصول خود را براساس دین مبین اسلام و منهج اهل سنت وجماعت پایه ریزی نموده و پخش آزمایشی اولین برنامه های خود را بر روی ماهواره های هوتبرد، عرب سات ونایلسات آغاز نموده است.

۱۱- تلویزیون نورین:

نتیجه تصویری برای تلویزیون نورین

موسس: 
مدیر مسئول:
خبرنگار تلویزیون در هرات:

شماره تماس:  ۰۹۸۰۸۰۸۰۸
ویبسایت :   www.noorintv.af
تلویزیون نورین، از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط الحاج محمد عارف نورى، در سال ١٣۸۵ تاسیس گردید. این تلویزیون، نشرات ۲۴ ساعته داشته و به شمول کابل ١٧ ولایت کشور را نیز تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. تلویزیون نورین، توسط موسس آن و نشر اعلانات تمویل گردیده و ١٠٠ تن در آن مشغول کاراند که ٣۵ درصد آن را خانم ھا تشکیل مى دھند.

۱۲- تلویزیون ۱:

نتیجه تصویری برای تلویزیون یک

موسس:
مدیر مسئول:
خبرنگار تلویزیون در هرات: قدیر جویا
 شماره تماس: ۰۷۹۱۳۰۰۵۲۰
آدرس ایمیل:   info@1tvmedia.com
ویبسایت :  http://www.1tvmedia.com
تلویزیون۱، از سریعترین شبکه‌های تلویزیونی درحال رشد در افغانستان است. شبکه‌ ای که برای داغ‌ترین گزارش‌های خبری، برنامه‌های عالی و مؤثر رویداد‌های جاری شناخته شده است. تلویزیون۱ بر گزارش‌دهی سریع، بی‌طرف و واقعی خود می‌بالد و به عنوان یک تلویزیون خصوصی غیروابسته، در اواخر سال ۱۳۸۸خورشیدی، به نشرات خود آغاز نموده است. تلویزیون۱، ملکیت گروپ۱، که یک شرکت ارتباطات و رسانه‌ی افغانی است، می‌باشد و توسط سرمایه گذاران افغان به امید بهبود اساسات آزادی، حقوق بشر و آزادی بیان، برای مردم افغانستان ایجاد گردیده است.

۱۳- تلویزیون ژوندون:

نتیجه تصویری برای تلویزیون ژوندون

موسس:
مدیر مسئول:
خبرنگار تلویزیون در هرات: عتیق الله مطمئن / ۹۷۸۶۸۵۱۱۷۹
موسس:
شماره تماس:  ۰۷۰۰۶۰۳۴۷۴
آدرس ایمیل: yoon_af@yahoo.com
ویبسایت : www.zhwandoon.tv
تلویزیون ژوندون؛ از رسانه ھاى فعال در ولایت کابل است که توسط اسماعیل یون تاسیس گردید. این تلویزیون، نشرات ٢۴ ساعته داشته و در سراسر کشور قابل دید است.

۱۴- تلویزیون خورشید

تصویر مرتبط

موسس:

مدیر مسئول:
خبرنگار تلویزیون در هرات: قدیر شاهین / ۰۷۰۰۶۹۴۴۵۹
شماره تماس: ۰۷۰۷۱۰۷۰۷۰
آدرس ایمیل:    kawa.kohzad@hotmail.com
ویبسایت :  www.khurshid.tv
تلویزیون خورشید؛ از رسانه ھاى فعال در ولایت کابل است. این تلویزیون، نشرات ٢۴ ساعته داشته و در سراسر کشور قابل دید است.

 ۱۵-رادیو تلویزیون آرزو

نتیجه تصویری برای تلویزیون های افغانستان

موسس:
مدیر مسئول:
خبرنگار تلویزیون در هرات: عبدالقیوم پدرام ( قاضی زاده )/۰۷۹۹۲۵۲۵۱۶
شماره هاى تماس : ۰۷۰۰۵۰۵۱۲۱ ـ ۰۷۹۹۲۳۴۲۷۰
ایمیل : najibpaikan@arzu.tv
رادیو تلویزیون آرزو از رسانه هاى فعال این ولایت میباشد که درسال ١٣٨۵ توسط کمال الدین نبى زاده تاسیس شد .این تلویزیون باداشتن نشرات ٢۴ساعته و ١٠۶ کارمند که ٢٠ تن آن دختر است، علاوه بر ولایت بلخ در ولایات کابل، هرات ، فاریاب ، کندوز و بغلان نیز از آنتن عادى قابل دیدن است و با پول اعلانات تجارتى تمویل میگردد.

درباره admin

مطلب پیشنهادی

رسانه های فعال در هرات

رسانه های فعال در هرات هم اکنون ولایت هرات از حیث تعداد رسانه های فعال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.