نشریات هرات

نوید

نام نشریه: نوید صاحب امتیاز: شورای انسجام مردم مسلمان مدیر مسئول: محمد ظاهر حبیب زاده نوعیت: گاهنامه موضوع: سیاسی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱سد ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۰۰۵۱ آدرس دفتر: هرات ، بکرآباد وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی گاهنامه …

ادامه مطلب

کلیک

اسم نشریه: کلیک صاحب امتیاز: گروپ تبلیغاتی کلیک مدیر مسئول: ندارد نوعیت: گاهنامه موضوع: تبلیغاتی زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۹۲ محل چاپ: هرات شماره تماس:  ۰۷۹۱۷۰۰۰۵۰ آدرس ایمیل: Magazine.skg@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه کلیک نشریه کلیک، یک نشریه تبلیغاتی بوده …

ادامه مطلب

غالب

نام نشریه: غالب صاحب امتیاز: موسسه تحصیلات عالی غالب مدیر مسئول: پوهنوال نجیب الله. فریور نوعیت: فصلنامه موضوع: علمی، تحقیقی زبان: دری تاریخ تاسیس: خزان ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات  شماره تماس: ۲۲۵۷۳۴۳ آدرس دفتر: هرات، جاده ارباب زاده ها- پوهنتون غالب وب سایت: Www.ghalib.edu.af آدرس ایمیل: info@ghalib.edu.af وضعیت فعلی: غیر …

ادامه مطلب

زیر سقف آسمان

نام نشریه: زیر سقف آسمان موسس: ه. عزیزی مدیر مسئول: ه. عزیزی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، اقتصادی، حقوقی زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۹۲ محل چاپ: هرات  شماره تماس: ۰۷۹۹۰۷۶۰۷۰ آدرس دفتر: ، جاده بانک خون ندارد Magazine.skg@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی …

ادامه مطلب

روشنگران

نام نشریه: روشنگران صاحب امتیاز: موسسه تربیه معلم توحید مدیر مسئول: محمود رضائی نوعیت: گاهنامه موضوع: علمی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: قوس ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۳۰۲۹۳ آدرس دفتر: هرات ، جاده حاجی هاشم آدرس ایمیل: mr_rezai1354@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین …

ادامه مطلب

حقیقت

نام نشریه: حقیقت صاحب امتیاز: انجمن جوانان فردا مدیر مسئول: خانم شعاع نوعیت: ماهنامه موضوع:  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات چاپ صنعتی هرات ۰۷۰۰۴۰۸۱۲۱ آدرس دفتر: هرات ، چهار راهی آمریت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی …

ادامه مطلب

پیام مهر

نام نشریه: پیام مهر صاحب امتیاز: مجتمع فرهنگی و قرآنی کوثر مدیر مسئول: محمد نبی خلیلی نوعیت: گاهنامه  موضوع: اجتماعی، فرهنگی، دینی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات – مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۹۵۳۸۷۷۳ آدرس دفتر: هرات ، شهرک جرئیل وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

الفبای روز

نام نشریه: الفبای روز صاحب امتیاز: انجمن فرهنگی میوند  مدیر مسئول: معین نوعیت : هفته نامه  موضوع: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۶۸۳۸۱۹۶ آدرس دفتر:هرات- افغانستان وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه الفبای …

ادامه مطلب

افق (۲)

نام نشریه: افق صاحب امتیاز: مجتمع علمی فرهنگی افق مدیر مسئول: جمشید ایوبی نوعیت: ماهنامه  موضوع: علمی، سیاسی و فرهنگی زبان: دری تاریخ چاپ: ثور ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۷۱۱۲۱۶۱ آدرس دفتر: سه راهی آب بخش بادمرغان وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / …

ادامه مطلب

نام نشریه: اشراق صاحب امتیاز: موسسه تحصیلات عالی اشراق مدیر مسئول: محدثه رضائی نوعیت: فصلنامه موضوع: علمی، پژوهشی زبان: دری تاریخ تاسیس: تابستان ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۲۸۹۵۹ آدرس دفتر: هرات ، جاده مخابرات- مقابل مسجدالرضا وب سایت: Www.eshraq.edu.af آدرس ایمیل: info@eshraq.edu.af وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و …

ادامه مطلب