خانه / اطلاعات رسانه ای / مطابع و چاپخانه ها / لیست چاپخانه ها و فتوکاپی های خصوصی شهر هرات

لیست چاپخانه ها و فتوکاپی های خصوصی شهر هرات

شماره تلفون آدرس نام چاپخانه و یا فتوکپی شماره
۰۷۹۹۲۰۶۰۱۴ کوچه گدام- داخل سیتی سنتر چاپخانه امیری ۱
۰۷۹۹۳۲۳۷۲۷ کوچه گدام چاپخانه اسلمی ۲
۰۷۹۵۶۴۳۵۱۲ کوچه گدام عقب مسجد سیداحمد کبیر خدمات چاپ نوری اشراق ۳
۰۷۸۵۵۰۱۶۴۷ کوچه گدام، عقب مسجد سید احمد کبیر چاپخانه امید حقانی ۴
۰۷۹۸۰۰۳۰۰۶ کوچه گدام، داخل مصطفی مارکت طبقه دوم چاپخانه سهیل ۵
۰۷۰۰۴۱۲۸۲۰ کوچه گدام منزل تحتانی مصطفی مارکت چاپخانه محمدی ۶
۰۷۰۰۴۱۵۲۵۲ کوچه گدام مصطفی مارکت طبقه دوم چاپ انوری ۷
۰۷۹۹۲۲۵۵۵۸ کوچه گدام مارکت دانش منزل تحتانی چاپخانه زرنگار ۸
۰۷۹۷۶۶۹۲۹۲ کوچه گدام پاساژ نعیم سهیل منزل دوم چاپخانه شفیقی ۹
۰۷۹۸۹۸۳۲۶۵ کوچه گدام مارکت دانش چاپ رحیمی ۱۰
۰۷۹۹۳۰۲۰۱۵ کوچه گدام مارکت دانش چاپخانه خیر اندیش ۱۱
۰۷۹۹۷۴۵۱۶۳ مارکت دانش – کوچه گدام موسسه خدماتی چاپ و نشر محکم ۱۲
۰۷۸۳۳۴۴۶۵۰ کوچه گدام چاپخانه نوید حقانی ۱۳
۰۷۹۷۵۰۰۵۲۵ کوچه صاحب زاده چاپخانه حقانی ۱۴
۰۷۹۷۶۷۳۵۳۵ کوچه گدام داخل مارکت دانش چاپخانه نعمانی ۱۵
۰۷۹۶۳۵۴۲۱۰ پاساژ جامع چاپخانه و مهر سازی احمدی ۱۶
۰۷۹۱۵۰۴۶۰۴ پاساژ جامع خدمات چاپی جامی ۱۷
۰۷۹۹۰۲۹۲۲۹ هرات شمال تانک تیل مرکز شرکت چاپ و نشر مریخ ۱۸
۰۷۹۷۳۴۶۳۸۴ پسته نمبر یک خیابان استاد مشعل چاپخانه فلک ۱۹
۰۷۹۹۱۶۲۰۳۰ فلکه درب قندهار داخل مارکت اقبال منزل دوم چاپخانه مهارت ۲۰
۰۷۹۹۰۹۱۱۴۴ اول جاده مخابرات چاپخانه دقت ۲۱
۰۷۹۹۲۴۰۶۳۵ چهار راهی مستوفیت کوچه فاروقی، جوار برج صدف چاپخانه فاروقی ۲۲
۰۷۰۰۳۷۹۰۷۰ جاده بهزاد پاساژ الماس- منزل تحتانی شرکت خدمات تبلیغاتی مولوی ۲۳
۰۷۹۶۵۰۰۶۷۷ کوچه گدام مارکت هرات سیتی سنتر شرکت چاپ آفغان آزما ۲۴
۰۷۰۰۴۱۷۴۲۸ جاده شمالی مسجد جامع داخل مارکت وفائی چاپخانه آریا ۲۵
۰۷۰۰۴۰۷۷۴۴ کوچه گدام منزل تحتانی مارکت دانش چاپخانه شریفی ۲۶
۰۷۹۸۱۵۱۰۴۳ جاده بهزاد مارکت الماس طبقه همکف چاپ و تبلیغات نوین ۲۷
۰۷۹۹۴۷۵۳۵۰ جاده بهزاد داخل مارکت بهزاد چاپخانه آرین ۲۸
۰۷۹۹۱۸۵۱۶۰ کوچه گدام طبقه دوم مصطفی مارکت چاپخانه فرهنگ ۲۹
۰۷۸۷۶۷۹۴۰۰ برامان کوچه ترکمن ها چاپخانه صداقت ۳۰
۰۷۹۰۲۰۴۳۷۵ شمال پارک مسجد جامع چاپخانه توانا ۳۱
۰۷۹۹۲۰۲۰۳۴ منزل تحتانی پاساز زرنگار چاپخانه کریمی ۳۲
۰۷۹۶۴۴۷۱۷۳ کوچه گدام مارکت هرات سیتی سنتر خدمات چاپ جهان ۳۳
۰۷۰۰۴۲۲۲۱۱ کوچه گدام مارکت هرات سیتی سنتر خدمات چاپی حق بین ۳۴
۰۷۹۹۲۰۱۴۴۱ کوچه گدام منزل تحتانی هرات سیتی سنتر چاپخانه آریا شمیران ۳۵
۰۷۹۹۶۴۲۱۰۱ مقابل ریاست پوهنتون چاپ و نشر محمدی ۳۶
۰۷۹۲۷۹۳۳۲۹ مقابل ریاست پوهنتون چاپ و نشر سهراب ۳۷
۰۷۹۵۷۰۰۷۰۴ مقابل ریاست پوهنتون چاپ خروش ۳۸
۰۷۰۰۴۰۹۶۲۹ چوک سینما چاپ و نشر ادریس ۳۹
۰۷۸۳۱۲۴۴۶۹ چوک سینما مقابل ترانسپورت چاپ و نشر جواد ۴۰
۰۷۹۳۲۳۱۱۸۰ چوک سینما مقابل ترانسپورت چاپ و نشر صادق ۴۱
۰۷۹۹۱۲۹۵۶۰ جاده مخابرات عقب ترافیک چاپ تک ۴۲
۰۷۹۹۴۳۲۵۴۸ نبش چهار راهی مستوفیت چاپخانه زمری فاروقی ۴۳
  اول کوچه گدام چاپخانه غفوری ۴۴
۰۷۹۸۳۳۱۴۲۲ کوچه گدام مقابل غیاثیه چاپخانه هرات ارمغان ۴۵
۰۷۹۹۴۲۵۵۴۷ مقابل ریاست پوهنتون خدمات چاپی قدس ۴۶
۰۷۸۲۲۰۱۶۰۷ سرک سی متره باغ آزادی نرسیده به باغ چاپ و نشر حیدرزاده ۴۷
۰۷۸۷۷۱۸۱۴۱ داخل فهیم سوپر مارکت مرکز چاپ و نشر سحر ۴۸
۰۷۹۹۸۶۵۲۰۰ جاده اسماعیل خان چاپخانه سحر ۴۹
۰۷۹۵۹۰۴۸۰۰ چهارراهی اول باغ آزادی اول جاده محبس ابن سینا سه چاپ دیجیتال سپهر ۵۰
۰۷۹۹۲۰۸۴۰۴ کوچه گدام طبقه تحتانی سیتی سنتر چاپخانه ستاره نقره ای ۵۱
۰۷۹۹۳۶۵۵۰۱ جاده زرنگار منزل تحتانی اسلمی سنتر شرکت چاپ اسلمی ۵۲
۰۷۹۹۰۶۱۱۲۰ هرات کوچه گدام منزل تحتانی مارکت هرات سیتی سنتر گرافیک و چاپ برتر ۵۳
۰۷۹۹۴۳۲۵۴۸ مستوفیت فتوکاپی فاروقی ۵۴
۰۷۹۰۸۷۹۴۸۲ مستوفیت فتوکاپی جواد تابان ۵۵
۰۷۹۳۸۵۴۵۲۵ مستوفیت فتوکاپی واحدی ۵۶
۰۷۹۸۱۰۰۴۰۹ مستوفیت فتوکاپی یادگار ۵۷
۰۷۹۰۴۳۰۰۵۵ مستوفیت فتوکاپی تابان ۵۸
۰۷۸۶۴۲۰۸۷۳ مقابل پوهنتون انتشارات عقیده ۵۹
۰۷۹۵۷۰۰۷۰۴ مقابل پوهنتون چاپ خروش ۶۰
۰۷۹۹۱۷۲۹۹۷ مقابل پوهنتون فتوکاپی صلح ۶۱
۰۷۹۹۱۰۱۴۱۲ مقابل پوهنتون فتوکاپی سیف الله ۶۲
۰۷۹۵۳۷۵۷۳۷ مقابل پوهنتون فتوکاپی الماس ۶۳
۰۷۹۰۴۳۰۰۵۵ مقابل پوهنتون انتشارات تابان ۶۴
۰۷۹۹۸۲۰۷۳۴ مقابل پوهنتون فتوکاپی و انتشارات مسلم ۶۵
  مقابل پوهنتون انتشارات آسیا ۶۶
۰۷۹۴۲۲۵۸۵۹ مقابل پوهنتون انتشارات شایان ۶۷
۰۷۹۸۱۹۴۹۹۰ مقابل پوهنتون انتشارات قدس ۶۸
  مقابل پوهنتون انتشارات اسلام ۶۹
۰۷۹۵۳۱۵۴۴۳ مقابل پوهنتون انتشارات رسالت نور ۷۰
۰۷۹۸۸۸۲۱۵۱ مقابل پوهنتون انتشارات محصلان ۷۱
۰۷۹۰۷۱۴۲۰۹ مقابل پوهنتون فتوکاپی ایوبی ۷۲
۰۷۹۰۸۹۳۰۳۱ باغ آزادی انتشارات کوثر ۷۳
۰۷۹۷۲۵۲۳۲۵ باغ آزادی سعید ۲ ۷۴
۰۷۹۸۸۵۶۳۰۲ باغ آزادی انتشارات دنیای هنر ۷۵
۰۷۰۰۴۰۹۴۲۹ روبروی عکاسی آئینه فتوکاپی ، چاپ و نشر ادریس ۷۶
۰۷۹۹۲۲۴۱۳۱ کوچه گدام فتوکاپی و چاپ حق بین ۷۷
۰۷۸۶۴۱۷۴۶۳ کوچه گدام چاپ جهان و فتوکاپی ۷۸
۰۷۹۸۶۳۴۷۲۳ کوچه گدام چاپ ماندگار و فتوکاپی ۷۹
۰۷۹۸۹۸۳۲۶۵ کوچه گدام چاپ رحیمی فتوکاپی ۸۰
۰۷۹۶۵۰۰۶۷۷ کوچه گدام چاپ افغان آزما ۸۱
۰۷۹۷۵۵۲۴۸۴ کوچه گدام چاپخانه نوید حقانی ۸۲
۰۷۰۰۴۱۴۵۵۰ کوچه گدام چاپخانه شفیقی ۸۳
۰۷۹۹۲۰۶۰۱۴ کوچه گدام چاپ امیری فتوکاپی ۸۴
۰۷۹۹۱۸۵۱۸۰ کوچه گدام چاپخانه فرهنگ ۸۵
۰۷۹۱۵۰۴۶۰۴ کوچه گدام چاپ جامی فتوکاپی ۸۶
۰۷۹۹۲۰۲۰۳۳ کوچه گدام چاپ کریمی فتوکاپی ۸۷

درباره admin

مطلب پیشنهادی

تاجران ملی افغانستان

نگاهی به سرگذشت محمد امین خان به قلم مبین مقدمه وقتی به تاریخ تجارت افغانستان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.