نشریات ولایت غور

نشریات ولایت غور

نتیجه تصویری برای نشریات ولایت غور

معرف مختصر ولایت غور

غور یکی از ولایات مرکزی و کوهستانی افغانستان است که با ولایات هرات، بادغیس، جوزجان، فاریاب، بامیان، دایکندی، هلمند و فراه هم مرز است.
مرکز این ولایت شهر چخچران است.
مساحت آن به ۳۸/۸ هزار کیلومتر مربع و جمعیت آن حدود ۸۰۰۰۰۰ هزار نفر برآورد می شود.
واحد های اداری
۱- ولسوالی تیوره
۲- ولسوالی پسابند
۳- ولسوالی لعل و سرجنگل
۴- ولسوالی تولک
۵- ولسوالی ساغر
۶- ولسوالی شهرک
۷- ولسوالی دولت یار
۸- ولسوالی چهار سده
۹-  ولسوالی دولینه

رسانه ها

تلویزیون ها

تلویزیون محلی غور
آمر : محمد جان کندوالی
کارمندان : ۷ نفر به شمول ۲ خبرنگار و مسئول فنی
خبرنگاران : علاء الدین محمدی و تیمورشاه احمدی
آغاز فعالیت : ۱۳۸۶
برنامه ها : ۲ ساعت برنامه های تلویزیون ملی( کابل) و ۱ ساعت برنامه محلی
ساعات نشر : ۷ شام تا ۱۱ شب

نام رادیو : صدای عدالت

مدیر مسئول : حسین مهدوی

نشریات چاپی ولایت غور

نام نشریه:  اراده مردم

صاحب امتیاز: شورای ولایتی غور
مدیر مسئول: محمد صادق یوسفی
سردبیر: سردبیر لیدا عرفانی
تاریخ تاسیس: ۱۳۹۱
نوعیت: ماهنامه
موضوع: فرهنگی- اجتماعی
زبان: دری
شماره تماس: ۰۷۷۰۴۷۲۵۰۹
محل چاپ: هرات – چاپخانه اسلمی
وضعیت فعلی: غیر فعال:
ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰
******************

نام نشریه: اتحاد

صاحب امتیاز: انجمن فرهنگى بنیاد توسعۀ ملى
مدیر مسئول: پرویز یعقوبی
نوعیت: ماهنامۀ اتحاد
موضوع: فرهنگی، هنری و اجتماعی
سال تاسیس: ۱۳۸۷
شمارۀ تماس  : ٠٧٩٧٠۶٨۴٧٣
وضعیت فعلی: غیر فعال:
ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰
******************

نام نشریه: اندیشه جوان

مدیر مسئول : عبدالحمید ناطقی
نوعیت: ماهنامه
موضوع: : اجتماعی، فرهنگی و ادبی
زبان: دری
وضعیت فعلی: غیر فعال:
ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰
******************
نام نشریه:  بیست و یک
ساحب امتیاز: نشریه ارگان اجتماعی جوانان غور
مدیر مسئول: نبی ساقی
سردبیر: محمد حسن حکیمی
نوعیت: ماهنامه
موضوع: فرهنگی، ادبی و اجتماعی
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۰۱۲۱۲
وضعیت فعلی: غیر فعال:
ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰
******************
نام نشریه: پیام بهار
صاحب امتیاز: فرهنگیان ولایت غور
مدیر مسئول: محمد گل یزدان
نوعیت: هفته نامۀ 
موضوع: فرهنگی- هنر- اجتماعی
تاریخ تاسیس: ۱۳۸۵
زبان: دری
وضعیت فعلی: غیر فعال:
ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰
پیام بهار نیز ار رسانه هاى فعال ولایت غور است که در سال ١٣٨۵ خورشیدى از سوى فرهنگیان ولایت غور تاسیس گردیده است.تیراژ هر شمارۀ پیام بهار از ١۵٠٠ تا ٢٠٠٠ نسخه مى باشد و در تمامى ولایت غور توزیع میشود. امکانات مالى این نشریه توسط حق العضویت و مصارف شخصى مسوولین آن تامین میشود.محمد گل یزدان مسوول مدیر این هفته نامه است و ١٣ کارمند داشته است.
******************

نام نشریه:  پیام جهاد

مدیر مسئول : دین محمد عظیمی
نوعیت: ماهنامه
موضوع: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
زبان: دری
وضعیت فعلی: غیر فعال:
ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰
******************

نام نشریه: پیام شهروند

صاحب امتیاز: سید شکیب زیرک
وضعیت فعلی: غیر فعال:
ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰
******************

نام نشریه:  جام غور

صاحب امتیاز: سایت بین المللی جام غور
مدیر مسئول: سید شکیب زیرک
سردبیر: سردبیر نبی ساقی
نوعیت: فصلنامه
تاریخ تاسیس: ۱۳۸۸
محل چاپ: هرات- چاپ اسلمی
شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۰۰۶۴
وضعیت فعلی: غیر فعال:
ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰
******************

نام نشریه:  سام

صاحب امتیاز : بنیاد فرهنگی سام
مدیر مسئول : ندیم احمد غوری
معاون مدیر مسئول : سیدمعروف سیدی
سردبیر : صلاح الدین عزیزی
معاون سردبیر : نوراحمد حبیبی
گزارشگران : عاطفه ندیم، عایشه و فاطمه
هیئت تحریر: نقیب الله امینی، عبدالشکور نیازی و محمد آرمان
نوعیت: ماهنامه
موضوع: سیاسی، علمی، اجتماعی و فرهنگی
تاریخ تاسیس : ۱۳۸۴
زبان : دری
تیراژ : ۱۰۰ جلد
طراح : عبدالصبور نادم
شماره تماس : ۰۷۹۷۶۵۷۵۱۴ – ٠٧٩٧١٢۶١۴۶
وضعیت فعلی: غیر فعال:
ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰
******************

نام نشریه:  شفاخانه حوزوی ولایت غور

صاحب امتیاز: ریاست صحت عامه ولایت غور
نوعیت: سالنامه
موضوع: صحی
تاریخ نشر:  ۱۳۹۰
وضعیت فعلی: غیر فعال:
ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰
******************

نام نشریه: صدای غور

صاحب امتیاز: مقام ولایت غور
مدیر مسئول: کریم جاوید و عبدالحی خطیبی
نوعیت: ماهنامه
تاریخ تاسیس: ۱۳۹۱
محل چاپ: هرات- چاپ اسلمی
وضعیت فعلی: غیر فعال:
ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰
******************

نام نشریه: طلوع غور

صاحب امتیاز : ریاست اطلاعات و فرهنگ
سر پرست : محمد سرورر آزاد
مدیر مسئول : حسام الدین فیروز کوهی

نوعیت: ماهنامه
موضوع : سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی
زبان : دری
وضعیت فعلی: غیر فعال:
ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰
******************

نام نشریه: فیروز کوه

مدیر مسئول : گل احمد عثمانی
نوعیت: ماهنامه
موضوع: اجتماعی، فرهنگی و ادبی
وضعیت فعلی: غیر فعال:
ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

معرفی مختصر نشریه فیروز کوه:

این نشریه توسط جوانان تحصیل یافته این ولایت به نشر میرسید که فعالیت خود را درسال ١٣٨٣ خورشیدى به مسئولی و مدیریت استادغلام ربانى هدفمند آغاز کرد. نشریه فیروز کوه با داشتن ٢٠کارمند و تیراژ ماهنامۀ ١۵٠٠ نسخه در ولایات غور، هرات و کابل توزیع می گردید که متاسفانه در حال حاضر چاپ منظم ندارد.
*****************

نام نشریه: منصور

صاحب امتیاز: مقام ولایت غور
مدیر مسئول: عبدالحى خطیبى
نوعیت: هفتۀ نامه 
تاریخ تاسیس: ١٣٨٩
موضوع: فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
شماره تماس: ٠٧٩٨٢٩٣٨۴١
وضعیت فعلی: غیر فعال:
ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰
******************

نشرات چاپی

Jameghor Province

 • ماهنامه ۲۱
 • ماهنامه آیینه مهر
 • ماهنامه تصاعد
 • ماهنامه عصر نوین
 • ماهنامه فکر نو
 • ماهنامه دختران دانشجو
 • ماهنامه جوانان الله یار
 • ماهنامه فرهنگی سام
 • ماهنامه دانشجوی علم و عمل
 • ماهنامه اتحاد
 • ماهنامه بنیاد اندیشه جوانان غور باستان
 • ماهنامه شورای ولایتی غور
 • ماهنامه طلوع غور
 • ماهنامه فیروزکوه
 • ماهنامه معارف غور
 • ماهنامه جام
 • ماهنامه پیام شهروند
 • ماهنامه شنسب
 • صدای غور، مجله مقام ولایت
 • ماهنامه مصور
 • ماهنامه اظهر
 • ماهنامه هیس
 • ماهنامه فریاد غور
 • نشریه فراز اندیشان
 • ماهنامه طلوع فیروزکوه
 • ماهنامه گپ دهکده
 • ماهنامه دیدگاه
 • ماهنامه ابتکار
 • سوسیالیسم کار

الکترونیکی

جام غور
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی
نشانی : http://www.jame-ghor.com
 

درباره admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.