خانه / راهنمای هرات / معلومات عمومی / زندگینامه نمایندگان مردم هرات در دور شانزدهم ولسى جرگه

زندگینامه نمایندگان مردم هرات در دور شانزدهم ولسى جرگه

نمایندۀ مردم هرات، ارا : ۵۴٣٠
نتیجه تصویری برای نمایندگان مردم هرات در پارلمان
الحاج منورشاه بهادرى فرزند حاجى محمد کبیر درسال ١٣۴۶ هجرى شمسى در ولسوالى شیندند هرات متولد گردیده است .موصوف لیسانس پوهنتون هوایى کابل و سند ماسترى ى خود در سال ١٣٨٩ ه ش در بخش حقوق و علوم سیاسى از پوهنتون آزاد هرات را بدست آورده است .موصوف منحیث انجنیر هوایى در ولایات کندهار ، هرات ، فراه و نیمروز ایفاى وظیفه کرده و در تجارت نیز تجربه ١۵ ساله دارد .

شماره تماس :  ۰۷۸۱۰۰۰۱۰۱

۲-حاجى خلیل احمد شهیدزاده : 
نمایندۀ مردم هرات ، ارا : ۶٠۴٨
تصویر مرتبط
حاجى خلیل احمد شاهد زاده درسال ١٣۵٠ ه ش در ولسوالى اوبى ولایت هرات متولد گردیده است . موصوف دوره لیسه در لیسه امیر المومنین ایران سپرى کرده و همچنان منحیث مامور کمیسیون انتخابات در انتخابات گذشته، رییس شوراى مردمى و شوراى صلح ولسوالى اوبى و رییس کوپراتیف هاى هرات ایفاى وظیفه کرده است .

شماره تماس :  ٠٧٩٩١٠١٣۶۴

۳- حاجى غلام فاروق نظرى : 
نمایندۀ مردم هرات ، ارا : ٧٣۴۶
نتیجه تصویری برای نمایندگان مردم هرات در پارلمان
حاجى غلام فاروق نظرى فرزند حاجى شیریندل، درسال ١٣٣۴ ه ش در ناحیه ششم شهر هرات متولد و در سال ١٣۵٣ ه ش از لیسه جامى هرات فارغ گردیده است . موصوف یک تجار ملى ، رییس اتحادیۀ صادر کنندگان و مسوول شرکت فاروق نظرى میباشد .

شماره تماس : ٠٧٠٠۴٠١١١١
ایمیل : nazarycompany@yahoo.com

۴-الحاج رحیمه جامى : 
نمایندۀ مردم هرات، ارا : ٣٢٩٠

الحاج رحیمه جامى، بنت خواجه زین الدین درسال ١٣۵٢ ه ش در ولسوالى انجیل ولایت هرات متولد گردیده است .موصوف بعد از سپرى نمودن دوره لیسه در لیسه مهرى هرات در انستیتیوت تربیۀ معلم هرات درس خوانده و سند لیسانس خود از پوهنځى حقوق پوهنتون کابل را بدست آورده است .موصوف منحیث معلم، سرمعلم و مدیر در لیسۀ مهرى هرات و عضوى لویه جرگه اضطرارى ایفاى وظیفه کرده و در دور ١۵ ولسى جرگه نیز عضوى ولسى جرگه بود و با حزب افغان ملت پیوند دارد .

شماره تماس :  ۰۷۹۹۵۰۱۹۹۰

۵-سیمین بارکزی

تصویر مرتبط

نام و تخلص: سیمین بارکزی

زنده گی شخصی

سیمین بارکزی فرزند نظر محمد ، متولد سال ۱۳۶۱ هـ.ش در ولایت هرات، سکونت اصلی ولایت هرات و سکونت فعلی شهرکابل.

تحصیلات: لیسانس ژورنالیزم

تجربۀ کاری: هفت سال در رسانه ها به حیث نویسنده و تهیه کنندۀ برنامه های سیاسی، مدت دو سال مشاور وزارت شهر سازی.

حالت مدنی: متأهل

حوزۀ انتخاباتی: هرات

کمیسیون: امور دفاعی

وظیفه: عضو

شمارۀ تماس:  ۰۷۸۶۷۸۶۲۰۳/۰۷۹۷۹۰۳۱۳۱

ایمیل آدرس: simi.barak@yahoo.com

 

۶ -غلام  فاروق مجروح :
نمایندۀ مردم هرات ، ارا :٩۵٢۴
تصویر مرتبط
غلام فاروق مجروح فرزند غلام صدیق در سال ١٣۴٨ ه ش در ولسوالى انجیل ولایت هرات متولد گردیده است .موصوف از لیسه دارالعلم هرات فارغ گردیده است . موصوف از سال ١٣٧١-١٣٧۴ ه ش منحیث آمر حوزه ششم هرات ، از سال ١٣٧٧-١٣٨٠ ه ش مدیر ادارى دفتر جمعیت اسلامى در مشهد ایران، از سال ١٣٨٠-١٣٨٣ ه ش معاون امنیت فرقه هرات و از ١٣٨۵-١٣٨٩ه ش منحیث ولسوال گلران هرات ایفاى وظیفه کرده است. وى همچنان در لویه جرگه هاى اضطرارى، قانون اساسى و مشورتى صلح عضویت داشت .

شماره تماس : ٠٧٩۶٢۶٨٠۶٠

۷ -داکتر محمدصالح سلجوقى :
نمایندۀ مردم هرات ، ارا: ۵۵٧٧
تصویر مرتبط
داکتر محمدصالح سلجوقى فرزند عبدالواحد  درسال ١٣۴١ ه ش در ولسوالى غوریان ولایت هرات متولد گردیده است . موصوف بعدا از فراغت درسال ١٣۵٨ از لیسه جامى هرات ، براى مدت دو سال پوهنځى انجینرى پوهنتون کابل خواند و بعداً به کشور ایران هجرت کرد .موصوف سند لیسانس خود در سال ١٣٧٨ه ش  از پوهنځى طب پوهنتون هرات دریافت و منحیث کدر  علمى در  آن پوهنځى پذیرفته شد .وى  درسال ١٣٨۴ ه ش به ولسى جرگه راه یافت ، نائب منشى و عضوى هیئت ادارى دور ١۵ این جرگه بود .

شماره تماس :   ۰۷۹۹۰۳۴۹۲۰
ایمیل : saljuqi123@yahoo.com

 ۸ -محمدرضا خوشک وطندوست :
نمایندۀ مردم هرات، ارا :۶٩۶١
نتیجه تصویری برای محمد رضا خوشک نماینده مردم در پارلمان
محمدرضا خوشک وطندوست فرزند دیدارعلى ، در سال ١٣۵۶ ه ش در ولایت دایکندى متولد گردیده، در سال ١٣٧٧ه ش از لیسه شهید مدرس ایران فارغ و دورى تحصیلات عالى خود در بخش حقوق و علوم سیاسى پوهنتون خصوصى ابن سینا در کابل سپرى نمود . موصوف مصروف تجارت درهرات است و ریاست یک کمپنى بنام سبزک در معادن نیز را بعهده دارد .

شماره تماس : ٠٧٨٧٠٠٠۴٠٠

۹ -مسعوده کروخى :
نمایندۀ مردم هرات ، ارا : ٢٠٩٢
نتیجه تصویری برای نمایندگان مردم هرات در پارلمان
مسعوده کروخى بنت محمدموسى کروخى درسال ١٣٣٨ ه ش در ولسوالى کروخ هرات متولد گردیده است. موصوف درسال ١٣۵۴ از لیسه هرات فارغ و سند لیسانس در بخش کیمیا و بیولوژى دریافت کرده است .کروخى علاوه بر تدریس ٢٨ ساله فعال امور اجتماعى بود که از جمله منحیث عضوى مرکز انکشافى زنان در هرات، مسوول بورد مشورتى مجتمعات خدماتى، مجمع مشارکت ملى هرات، ومسوول کمیسیون امور زنان ایفاى وظیفه کرده وعضوى لویه جرگه قانون اساسى و جرگه مشورتى صلح نیز بود .

شماره تماس:  ۰۷۹۹۴۲۵۵۶۶

۱۰ – استاد نجلادهقان نژاد :
نمایندۀ مردم هرات، ارا ٢٠۴١
تصویر مرتبطتصویر مرتبط
استاد دهقان نژاد بنت سردار رحمت الله درسال ١٣۴١ ه ش در ناحیه ۵ شهر هرات متولد گردیده است. موصوف در سال ١٣۵۴ از لیسه مهرى هرات فارغ و دوره تحصیلات عالى خویش در سال ١٣٨۴ه ش در پوهنځى حقوق و علوم سیاسى پوهنتون هرات سپرى کرده است .موصوف دو مکتب بنام هاى خدیجه کبرا و حضرت آسیه از سال هاى ١٣۶٠-١٣٧٢ در ایران براى مهاجرین افغان ایجاد کرده بود که و امور تدریى آن نیز را بر عهده داشت. نژاد همچنان از فعال بخش زنان و حقوق بشر در هرات بود و درسال ١٣٨۴ ه ش نیزعضوى ولسى جرگه بود .

شماره تماس :  ۰۷۷۸۸۱۲۵۵۹

۱۱ -عبدالهادى جمشیدى :
نمایندۀ مردم هرات ، ارا : ۵۶٨٩
تصویر مرتبط
عبدالهادى جمشیدى فرزند محمداسماعیل در سال ١٣۴٠ ه ش در ولسوالى رباط سنگى ولایت هرات متولد گردیده است. موصوف فارغ صنف دوازدهم و مصروف تجارت در بخش زراعت میباشد ، در دوره پانزدهم ولسى جرگه نیز عضویت این جرگه را برعهده داشت .

شماره تماس : ٠٧٩٩٣۵٠۶٣٢

۱۲-حاجى نثار احمد فیضى غوریانى : 
نمایندۀ مردم هرات ، ارا : ١٧٩٠۶
تصویر مرتبط
حاجى نثار احمد فیضى غوریانى فرزند حاجى فیض محمد درسال ١٣۴٠ ه ش در ولسوالى غوریانى ولایت هرات متولد گردیده است .موصوف درسال ١٣۶۶ ه ش از لیسه دعوت پشاور فارغ بعداً با صفوف مجاهدین پیوست و مشارو اسماعیل خان بود. بعداً به ایالات متحده امریکا رفت او در جریان سال هاى ١٣٧۵-١٣٧١ه ش مصروف تجارت قالین بود و اکنون رییس یک کمپنى مواد برقى در هرات میباشد .

شماره تماس : ۰۷۹۹۶۹۴۴۸۱

۱۳-حاجى محمد عارف طیب :
نمایندۀ مردم هرات، ارا : ۶١٠۶
DSC_0893
حاجى محمد عارف طیب،فرزند وکیل آقا درسال ١٣۴٢ ه ش در ولسوالى گلران هرات متولد گردیده است.موصوف در سال ١٣۶٧ه ش از لیسه سلطان غیاث الدین غورى فارغ بعداً به دروس خود در انستیتیوت تربیه معلم هرات ادامه داد و سند لیسانس خود دربخش حقوق وعلوم سیاسى از پوهنتون خصوصى کاتب در کابل دریافت کرده است. موصوف یکى از سران قومى گلران و در لویه جرگه اضطرارى نیز اشتراک داشت ، براى یک دوره قوماندان امنیه ولسوالى گلران این ولایت بود و در دوره قبلى ولسى جرگه نیز عضویت داشت.

شماره تماس : ٠٧٩٩٢۴۴٩٢٠

۱۴ -احمدفرهاد مجیدى :
نمایندۀ مردم هرات، ارا : ٧٠٠۵
تصویر مرتبط
احمدفرهاد عظیمى فرزند عبدالقدوس مجیدى درسال ١٣۵۴ه ش در ناحیۀ ششم شهر هرات متولد گردیده است. موصوف بعد از تعلیمات ابتدایى درهرات ، تعلیمات دوره لیسه در لیسۀ استقلال کابل سپرى نموده . درسال ١٣٧٧ ه ش رییس گروپ شرکت هاى صنعتى و تجارتى بود و درسال ١٣٨۴ ه ش براى مدت چهار سال رییس اتحادیه صنعت کاران هرات بود .

شماره هاى تماس : ۰۷۹۹۴۰۲۲۲۲ و ۰۷۹۹۳۵۸۵۸۶
ایمیل : farhadmajidi17@gmail.com

۱۵ -احمد بهزاد:
نمایندۀ مردم هرات ، ارا: ٧٧٣٣
تصویر مرتبط
احمدشاه بهزاد فرزند محمدناصر درسال ١٣۵٣ ه ش در شهر هرات متولد گردیده و چهارده پاس علوم اجتماعى میباشد.موصوف در زمان تحصیلات مصروف یک سلسله تلاش هاى فرهنگى و سیاسى بود و از موسسین اتحادیه شاگردان مهاجر افغان در شهر مشهد ایران و همچنان از بنیادگذاران شوراى متخصصان و اتحادیۀ خبرنگاران هرات میباشد .بهزاد  منحیث مسوول امور فرهنگى و سیاسى محصلین افغان در اذربایجان و خبرنگار اروپا آزاد( رادیو آزادى) در هرات بود، قبلاً با حزب وحدت اسلامى پیوند داشت ؛اما اکنون مستقل است و در دور ١۵ هم ولسى جرگى نیز عضویت ولسى جرگه داشت .

۱۶ -قاضى نذیراحمدحنفى :
نمایندۀ مردم هرات ، ارا: ۸۹۳۱
تصویر مرتبط
الحاج قاضى نذیراحمد حنفى فرزند خطیب تاج الدین در سال ١٣٣٨ ه ش در ولسوالى گذره ولایت هرات متولد گردیده است، موصوف تعلیمات ابتدایى خود در مکتب فتح هرات و تعلیمات دینى خویش در سال ١٣۵٨ه ش درمدرسه اسلامى جامى هرات به اتمام رسانده است. تعلیمات دینى وى در بخش علوم دینى، قانون و علوم سیاسى معادل سند دوکتورا میباشد، موصوف علاوه برنوشتن ده ها اثار و رساله ها و قوانین مختلف منحیث قوماندان جهادى، عضوى شوراى اجراییه حوزه جنوب غرب، عضوى شوراى تصمیم گیرى، عضوى شوراى علماى سراسرى افغانستان ،رییس شوراى علما ،رییس محاکم جنوب غرب در زمان جهاد، مسوول پاسخ هاى سوالایت دینى کشورهاى مختلف در مجله امت ،ولسوال گذره، رییس تثبیت کمیسیون رتبه، رییس دفتر مجله امت در شهر مشهد هرات ، عضوى شورا حل اهل و عقد و همچنان عضوى لویه جرگه  قوانین اساسى ایفاى وظیفه نموده و درسال ١٣٨۴ه ش عضوى دور ١۵ ولسى جرگه نیز بود .

شماره هاى تماس  : ۰۷۷۳۴۵۵۹۷۶  و ۰۷۹۹۲۰۱۹۴۸
۱۷ – ناهید احمدی فرید:
نمایندۀ مردم هرات ، ارا : ۴٠۴٢
تصویر مرتبط
ناهیداحمدى فرید بنت محمدابراهیم درسال ١٣۶٣ه ش در شهر هرات متولد گردیده است .موصوف تعلیمات ثانوی خود را در لیسه مهجوبه هروى هرات سپرى کرده و درسال ١٣٨۶ از پونځى حقوق و علوم سیاسى پوهنتون هرات فارغ گردیده و سند ماسترى خود در سال ١٣٨٩ ه ش در بخش روابط بین المللى از پوهنتون جورج واشنگتن دریافت کرده است .موصوف در بخش اداره و مدیریت  از تجربه ١١ ساله برخودار است. موصوف همچنان ریاست یک موسسۀ غیرانتفاعى(مادر و طفل براى افغانستان) و فریدخیریه بنست را برعهده دارد.  با زبان هاى درى و پشتو تسلط کامل و با زبان المانى آشنایى دارد.
شماره تماس : ٠٧٠٠۴٢۵٩٨٧
ایمیل : ahmadi.naheed@gmail.com

وکلای متوفی هرات در دور شانزدهم

شهناز همتى ( مرحومه):
شهناز همتی بر اثر تصادف موتر در کشور ایران، جان داد و به جای وی سیمین بارکزی به شورای ملی راه یافت.
نمایندۀ مردم هرات ، ارا :٣٩۶١

نتیجه تصویری برای نمایندگان مردم هرات در شورای ملی

شهناز همتى بنت میرزا على آقا ، درسال ١٣۵۶ ه ش در شهر هرات متولد گردیده است .موصوف سند لیسانس خود در بخش علوم دینى از پوهنتون بین المللى الازهر مصر دریافت کرده و وظایف مختلف علاوه بر معارف در بخش جوامع مدنى ایفا کرده است . موصوف به تاریخ ( ١٢ جوزا ) سال ١٣٩٢ از اثر یک حادثۀ ترافیکى در ایران با دو طفلش جان باخت .

درباره admin

مطلب پیشنهادی

تاجران ملی افغانستان

نگاهی به سرگذشت محمد امین خان به قلم مبین مقدمه وقتی به تاریخ تجارت افغانستان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.