ک

کلیک

اسم نشریه: کلیک صاحب امتیاز: گروپ تبلیغاتی کلیک مدیر مسئول: ندارد نوعیت: گاهنامه موضوع: تبلیغاتی زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۹۲ محل چاپ: هرات شماره تماس:  ۰۷۹۱۷۰۰۰۵۰ آدرس ایمیل: Magazine.skg@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه کلیک نشریه کلیک، یک نشریه تبلیغاتی بوده …

ادامه مطلب

فانوس

نام نشریه: فانوس صاحب امتیاز: لیسه نسوان تجربوی  مدیر مسئول: شیما حلیمی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی و اجتماعی زبان: دری سال تاسیس: قوس ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۲۳۱۲۲۷ آدرس دفتر: هرات، جاده باغ آزادی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی …

ادامه مطلب

کنکاش

نام نشریه: کنکاش موسس: عزیزالله حکیمی مدیر مسئول: عزیزالله حکیمی نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعی، علمی و فرهنگی زبان: دری سال تاسیس: عقرب ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات- مطبعه آریا شماره تماس: ۲۲۶۴۰۵ آدرس دفتر: هرات، جاده شمالی مسجد جامع شریف آدرس ایمیل: kankaassk@yahoo.com ضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

کودک

نام نشریه: کودک صاحب امتیاز: انجمن ادبی هرات مدیر مسئول:  محمد داود منیر نوعیت: ماهنامه موضوع: ویژه کودکان زبان: دری سال تاسیس: حوت ۱۳۷۹ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۵۷۵۰ آدرس دفتر: هرات، جوار کتابخانه عامه وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه کودک استاد گل …

ادامه مطلب

کاوش

نام نشریه: کاوش صاحب امتیاز: محصلین پوهنحی حقوق هرات مدیر مسئول: میرویس ایوبی نوعیت: ماهنامه موضوع: حقوقی، سیاسی، اجتماعی زبان: دری سال تاسیس: ثور ۱۳۸۴ محل چااپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۶۸۱۳۷۲۸ آدرس دفتر: هرات، مجتمع جدید پوهنتون وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه …

ادامه مطلب

کاردک

نام نشریه: کاردک صاحب امتیاز: پوهنحی هنرهای زیبا مدیر مسئول:  احمد خالد رحمانی نوعیت: ماهنامه موضوع: هنری زبان: دری سال تاسیس: میزان ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۷۳۳۴۷۲۹۹ آدرس دفتر: هرات، مجتمع جدید پوهنتون آدرس ایمیل: kardak-1387@hotmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ …

ادامه مطلب

کار و امور اجتماعی

کار و امور اجتماعی ریاست کار و امور اجتماعی  زبیر رئوف سالنامه فعالیت های کار و امور اجتماعی دری ۱۳۸۹ هرات- اسلمی ۴۴۲۰۲۴ هرات، مجتمع اداری ولایت ندارد dolsa-heart@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه کار و امور اجتماعی ریاست کار و امور …

ادامه مطلب

کار و اندیشه

نام نشریه: کار و اندیشه صاحب امتیاز:اندیشه گاه هرات مدیر مسئول:  ؟ نوعیت: گاه نامه موضوع: تبلیغاتی زبان: دری سال تاسیس: سنبله ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۳۱۲۴۰۶۰ آدرس دفتر: هرات، جاده گازرگاه شریف وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه کار و اندیشه …

ادامه مطلب

کار

نام نشریه: کار صاحب امتیاز: اتحادیه ملی کارکنان هرات اولین  مدیر مسئول: محمد توفیق ایثار نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعی و فرهنگی زبان: دری سال تاسیس: سرطان ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۲۲۲۰۵۱ آدرس دفتر: هرات، چهار راهی آمریت آدرس ایمیل:kar-heart@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

کهن دیار

نام نشریه: کهن دیار صاحب امتیاز: پوهنحی هنرای زیبا مدیر مسئول: پوهیالی محمد توفیق رحمانی گاهنامه موضوع: هنری زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۸۳ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۲۲۶۷۷۱ آدرس دفتر: هرات، پوهنحی هنر های زیبا ندارد koandiar-art@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ …

ادامه مطلب