د

دانشسرا

نام نشریه: دانشسرا صاحب امتیاز: مرکز تربیوی هرات  مدیر مسئول: محمود اضطرابی نوعیت: دوهفته نامه  موضوع: اجتماعی ، آموزشی ، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: میزان ۱۳۸۸ محل چاپ : هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۵۶۴۴۸ آدرس دفتر: هرات، جاده ولایت وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹

ادامه مطلب