خانه / حوادث / نمایشنامه

نمایشنامه

پشیمانی بعد از عصبانیت

زنی جوان که سراپایش با باند های سفید پوشیده شده بود، از چند روز بدینسو در بستر شفاخانه به سر می برد. او  قربانی زندگی خشنوت باری بود که از همان طفولیت برایش رقم خورده بود. او اینگونه حکایت زندگی اش را با خبرنگار ما در میان گذاشت: نمی دانم …

ادامه مطلب