ب-پ-ت-ث

تباشیر

نام نشریه: تباشیر صاحب امتیاز: لیسه انقلاب اسلامی  مدیر مسئول: بهروز حسن پور نوعیت: ماهنامه  موضوع: علمی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۰۴۳۵۹۱۷ آدرس دفتر: هرات، لیسه انقلاب اسلامی آدرس ایمیل: tabasheer-enqelab@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ …

ادامه مطلب

تا ساغری باقیست

نام نشریه: تا ساغری باقیست صاحب امتیاز: دانشجویان پوهنتون هرات  مدیر مسئول: نیلوفر نیک سیر نوعیت: گاهنامه  موضوع: ادبی ، تحقیقی و دانشجویی زبان: دری سال تاسیس: ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات محل توزیع: هرات، پروژه جدید پوهنتون وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه تاساغری باقیست …

ادامه مطلب

تبلیغات

نام نشریه: تبلیغات موسس: محمد واثق هاشمی مدیر مسئول:  محمد واثق هاشمی نوعیت: گاهنامه  موضوع: نشر تبلیغات و اگهی های تجارتی زبان: دری تاریخ تاسیس: عقرب ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۸۰۷۸۰۸۱۶ آدرس دفتر: شهر نو، مقابل جاده بهزاد وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی …

ادامه مطلب

تنویر

نام نشریه: تنویر صاحب امتیاز: شرکت لیبرتی کاپوریشن  مدیر مسئول: عبدالرحیم مباحث نوعیت: ماهنامه  موضوع: فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۹۰۳۲۸۵۹ محل پخش: هرات، شرکت لیبرتی کاپوریشن وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه تنویر مجله تنویر، در هرات …

ادامه مطلب

تابش

اسم نشریه: تابش صاحب امتیاز: شهرک ( جبرئیل) مدیر مسول: زیر نظر هیات تحریر نوعیت: دو هفته نامه  موضوع: علمی، فرهنگی و  اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۴ جوزا ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات آدرس دفتر: هرات، جبرئیل وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی نشریه تابش …

ادامه مطلب

پیک شادی

نام نشریه: پیک شادی صاحب امتیاز: ماهنامه دوربین  مدیر مسئول: نوراحمد کریمی نوعیت: ماهنامه  موضوع: فرهنگی، اجتماعی و ورزشی زبان: دری تاریخ چاپ: سنبله ۱۳۸۴ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ آدرس دفتر: هرات، سه راهی آب بخش بادمرغان وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ …

ادامه مطلب

پیگام نور

نام نشریه: پیگام نور صاحب امتیاز: لیسه عالی گوهر شاد  مدیر مسئول: فاطمه عزیزی نوعیت: ماهنامه  موضوع: علمی، فرهنگی و  اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: سرطان ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۶۹۲۳ آدرس دفتر: هرات، لیسه گوهرشاد وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی مجله پیگام نور …

ادامه مطلب

پیغام نجات

اسم نشریه: پیغام نجات صاحب امتیاز: شرکت لایبرتی کاپوریشن  مدیر مسئول: عبدالرحیم مباحث نوعیت: ماهنامه  موضوع: سیاسی، فرهنگی و  اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۹۹۰۳۲۸۵۹ آدرس دفتر: هرات،  سرک ۶۴ متره، شمال سرک وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ ۰۷۰۰۴۱۴۹۴۹ معرفی …

ادامه مطلب

پیشه وران

نام نشریه: پیشه وران صاحب امتیاز: اتحادیه صنفی پیشه وران مدیر مسئول:  حسین علی علی زاده نوعیت: ماهنامه  موضوع: اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات- مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۹۹۱۵۳۱۳۲ آدرس دفتر: هرات، جاده بدیل مناره ها آدرس ایمیل: alizadah2008@gmail.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت …

ادامه مطلب

پیامک

نام نشریه: پیامک صاحب امتیاز: مجله دوربین مدیر مسئول: نوراحمد کریمی نوعیت: ویژه نامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زبان: دری  تاریخ تاسیس: اسد ۱۳۸۷  محل چاپ: هرات- مهرحبیب شماره تماس: ۲۲۱۰۹۳ آدرس دفتر: خیابان نوایی ( سی متره سابقه) فرهنگسرای دوربین وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین/ …

ادامه مطلب