ل-م-ن-و

معلم

نام نشریه: معلم a صاحب امتیاز: ریاست تربیه معلم هرات  مدیر مسئول: دکتور غلام نبی یقین نوعیت: فصل نامه موضوع: تربیتی و آموزشی زبان: دری تاریخ تاسیس: خزان ۱۳۸۷ محل چاپ: هرات، مطبعه دولتی آزادی آدرس دفتر: هرات، ریاست تربیه معلم هرات آدرس ایمیل: eart-teacher@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و …

ادامه مطلب

مشارکت

نام نشریه: مشارکت صاحب امتیاز: مجمع مشارکت مدنی اسلامی مدیر مسئول: غلام حسن مجروح نوعیت: گاهنامه موضوع: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: ثور ۱۳۹۰ محل چاپ: هرات، اسلمی شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۲۴۵۶ آدرس دفتر: هرات، سه راهی جاده مخابرات آدرس ایمیل: asaee-310@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

مرزبانان

نام نشریه: مرزبانان صاحب امتیاز: قوماندانی زون پولیس سرحدی مدیر مسئول:  محمد نعیم غیور نوعیت: ماهنامه موضوع: فرهنگی، اجتماعی و مسلکی زبان: دری تاریخ تاسیس: جوزا ۱۳۹۱ محل چاپ: هرات، اسلمی شماره تماس: ۰۷۹۹۳۵۱۶۷۰ آدرس دفتر: قوماندانی زون پولیس سرحدی آدری ایمیل: marzbananz@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

ماوراء

نام نشریه: ماوراء صاحب امتیاز: انجمن محصلان غالب مدیر مسئول: سلیمان ارجمند نوعیت: گاهنامه موضوع:  علمی، فرهنگی، زبان: دری تاریخ تاسیس: حمل ۱۳۹۲ محل چاپ: ستاره نقره ای شماره تماس: ۲۳۲۳۱۰ آدرس دفتر: هرات ، جاده ارباب اده ها آدرس ایمیل: mavera@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای …

ادامه مطلب

محجوبه هروی

نام نشریه: محجوبه هروی   صاحب امتیاز: لیسه محجوبه هروی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی ، فرهنگی زبان: دری محل  چاپ: هرات آدرس دفتر: جاده مخابرات- لیسه محجوبه هروی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب

مسیح

نام نشریه: مسیح موسس: مسیح محمدی مدیر مسئول:  مسیح محمدی نوعیت: هفته نامه موضوع: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: سنبله ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب

معارف

نام نشریه: معارف صاحب امتیاز: ریاست معارف ولایت هرات مدیر مسئول:  بصیراحمد آروین طاهری نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی ، تعلیمی زبان: دری تاریخ تاسیس: دلو ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات، مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۵۴۰۲۱۳۶۸ آدرس دفتر: هرات، چهار راهی معارف آدرس ایمیل: maarif.herat@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب

ملت

نام نشریه: ملت موسس: عبدالله کاظمی  مدیر مسئول: عبدالله کاظمی نوعیت: دو هفته نامه موضوع: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: سنبله ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۰۰۵۱ آدرس دفتر: هرات، بکرآباد وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب

منادیان توحید

نام نشریه: منادیان توحید صاحب امتیاز: انجمن منادیان توحید مدیر مسئول:  انجینیر عبدالملک رحیمی نوعیت: گاهنامه موضوع: علمی، دینی زبان: دری تاریخ تاسیس: قوس ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات آدرس دفتر:  هرات، وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب

منظر جهاد

نام نشریه: منظر جهاد صاحب امتیاز: موزیم منظر جهاد  مدیر مسئول: الحاج سیدعبدالوهاب قتالی نوعیت: گاهنامه موضوع: ویژه شهدا زبان: دری سال تاسیس: سرطان ۱۳۸۵ محل چاپ: هرات، اسلمی شماره تماس: ۴۴۲۷۳۰ آدرس دفتر: هرات، منظر جهاد آدرس ایمیل: mm-jahad@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب