ل-م-ن-و

نهال آزادی

نام نشریه: نهال آزادی موسس: داکتر فریبا (سرمد) صدیقی مدیر مسئول:  داکتر فریبا (سرمد) صدیقی نوعیت: ماهنامه موضوع: ویژه کودکان زبان: دری تاریخ تاسیس: جدی ۱۳۸۸ محل چاپ: هرات، مهر حبیب شماره تماس: ۰۷۰۰۴۱۰۴۰۰ آدرس دفتر: هرات، دفتر دوربین آدرس ایمیل: nehal-azadi@yahoo.com وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین …

ادامه مطلب

نوشتار

نام نشریه: نوشتار موسس: علی اصغر یعقوبی مدیر مسئول: علی اصغر یعقوبی نوعیت: گاهنامه موضوع: اجتماعی، فرهنگی، سیاسی زبان: دری سال تاسیس: ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۶۴۴۷ محل چاپ: هرات وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه نوشتار  علی اصغر یعقوبی ( مدیر …

ادامه مطلب

ندای تعلیم

نام نشریه: ندای تعلیم صاحب امتیاز: انستیتوت آموزشی افغان مدیر مسئول:  ولی شاه بهره نوعیت: ماهنامه بعداٌ فصلنامه موضوع: آموزشی، علمی و تاریخی زبان: دری تاریخ تاسیس: سرطان ۱۳۸۲ محل چاپ: هرات، اسلمی شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۴۳۲۰ آدرس دفتر: هرات، سرک باغ ملت وب سایت: www.afghaninstituteoflaerning.org آدرس ایمیل: ail.kabul 09@gmail.com وضعیت فعلی:  …

ادامه مطلب

نوید

نام نشریه: نوید تاریخ تاسیس: شورای انسجام مردم مسلمان مدیر مسئول: محمد ظاهر حبیب زاده نوعیت: گاهنامه موضوع: سیاسی، فرهنگی زبان: دری سال تاسیس: ۱سد ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۰۰۵۱ آدرس دفتر هرات ، بکرآباد وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب

نظرگاه

نام نشریه: نظرگاه صاحب امتیاز: انجمن  جوانان باغنظرگاه مدیر مسئول: نصیراحمد رسولی نوعیت: گاهنامه موضوع: ععلمی، فرهنگی،  اجتماعی زبان: دری تاریخ تاسیس: جدی ۱۳۸۹ محل چاپ: هرات- اسلمی شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۵۱۸۴ آدرس دفتر: هرات ، باغ نظرگاه وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب

مهری

نام نشریه: مهری صاحب امتیاز: لیسه مهری هروی اولین مدیر مسئول:  میرمن روفه احراری نوعیت: ماهنامه- فصلنامه موضوع: علمی، ادبی، اجتماعی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۳۶ محل چاپ: هرات، مطبعه دولتی آدرس دفتر: هرات، لیسه مهری هروی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه  …

ادامه مطلب

معرفت نامه

نام نشریه: معرفت نامه صاحب امتیاز: انجمن اخلاق و معرفت مدیر مسئول: عبدالقدیر صالحی نوعیت: ماهنامه موضوع:  دینی ، فرهنگی و اجتماعی تاریخ تاسیس: ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات- اسلمی آدرس دفتر: جاده محبس- سمت راست- اولین کوچه وضعیت فعلی: فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰ معرفی نشریه  معرفت …

ادامه مطلب

مشوره

نام نشریه: مشوره صاحب امتیاز: مجتمع های خدماتی شهری  مدیر مسئول: عبدالرحیم عرفانی نوعیت: ماهنامه موضوع: علمی، فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: ۱۳۸۰ محل چاپ: هرات، مطبعه شفیقی وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / ۰۷۹۶۹۹۹۳۶۰

ادامه مطلب

مشعل

نام نشریه: مشعل صاحب امتیاز: بنیاد اندیشه های جوان  مدیر مسئول: زیر نظر هیات تحریر نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: عقرب ۱۳۸۱ محل چاپ: هرات، مطبعه شفیقی شماره تماس ۲۲۲۷۱۵۸ آدرس دفتر: هرات، جاده محبس وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: فرهنگسرای دوربین / …

ادامه مطلب

مشعل معرفت

نام نشریه: مشعل معرفت صاحب امتیاز: انجمن روشنگران و مدنی سازی مدیر مسئول: خاطره خیری نوعیت: ماهنامه موضوع: اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زبان: دری تاریخ تاسیس: حوت ۱۳۸۶ محل چاپ: هرات شماره تماس: ۰۷۰۰۴۴۰۶۲۵ آدرس دفتر: هرات، جاده ارزاق، دفتر انجمن آدرس ایمیل: mashal-e-marafat@yahoo.comm وضعیت فعلی: غیر فعال ثبت و آرشیف: …

ادامه مطلب